Sessió plenària ordinària: divendres 1 de desembre, 11.30 hores, 1a planta Ajuntament Finestrat

Arriba l’enllumenat solar als vials d’accés a la partida L’Alhambra i al cementeri de Finestrat
05/12/2023
AVÍS: Tall d’aigua dilluns 11 de desembre
14/12/2023

SEGUEIX EL PLE EN DIRECTE AQUÍ 

ORDRE DEL DIA

Primer.- Ratificació del caràcter ordinari de la sessió per ser la corresponent a la del mes de novembre.-

Segon.- Lectura i aprovació, si escau, dels actes de les sessions anteriors: Acta núm. 13/2023 sessió extraordinària de 20 d’octubre de 2023 i Acta núm. 14/2023 sessió extraordinària i urgent de 21 de novembre de 2023.-

Tercer.- Expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. 30: Reguladora del preu públic per ensenyaments docents no reglats i culturals municipals (Exp.- 4772/2023).-

Quart.- Moció conjunta del grup municipal popular i del grup municipal socialista de l’Ajuntament de Finestrat amb motiu del 25 novembre de 2023, Dia internacional per l’eliminació de la violència contra la dona.-

Cinqué.- Informació de l’alcalde al ple.

Donar compte de les resolucions de l’alcalde i dels acords adoptats per la junta de govern local.-

Sisé.- Precs i preguntes.