Sessió plenària ordinària: dimecres 31 gener, 13.45 hores, 1a planta Ajuntament de Finestrat

Segueix el pla de millores en el Parc Font de Carrè de Finestrat
29/01/2024
Finestrat celebra aquest diumenge la festa de Sant Blai a la Font del Molí
01/02/2024

SEGUEIX EL PLE EN DIRECTE ACÍ

ORDRE DEL DIA

PRIMER.-LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: ACTA Núm. 16/2023 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 27 DE DESEMBRE DE 2023.-

SEGON.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL Núm. 17: REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS I ACTIVITATS LÚDIC-ESPORTIVES D’ESTIU. (EXP.- 4827/2023).-

TERCER.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER A DONAR DE BAIXA DE L’INVENTARI MUNICIPAL LA FITXA IB-201 DE LA PARCEL·LA CADASTRAL DE RÚSTICA Núm. 7 DEL POLÍGON 11. (EXP. 3856/2023).-

QUART.- PROPOSTA DEL REGIDOR-DELEGAT DE PATRIMONI PER A RECTIFICAR LA FITXA D’INVENTARI IB-260 DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS, ELIMINANT EL RAMAL DE 193 M² DEL CAMÍ MUNICIPAL 9004 DEL POLÍGON 12, QUEDANT UNA SUPERFÍCIE TOTAL DE 5.794 M² AL NO SER DE TITULARITAT MUNICIPAL (EXP. 1667/2023).-

CINQUÉ.- PROPOSTA DEL REGIDOR-DELEGAT DE PATRIMONI PER A RECTIFICAR LA FITXA D’INVENTARI IB-58 DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS, ELIMINANT EL RAMAL DE 755 M² DEL CAMÍ MUNICIPAL 9014 DEL POLÍGON 3, QUEDANT UNA SUPERFÍCIE TOTAL DE 4.201 M² AL NO SER DE TITULARITAT MUNICIPAL (EXP. 4885/2022).-

SISÉ.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL Núm. 29: DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA EN L’ESPAI PÚBLIC. (EXP. 5555/2023).-

SETÉ.- APROVACIÓ DEL PROTOCOL ENFRONT DE L’ASSETJAMENT LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE FINESTRAT. (EXP. 5167/2023).-

HUITÉ.- PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE SOBRE ELEVACIÓ I APROVACIÓ DELS ACORDS CONTINGUTS EN LES ACTES DE LA MESA DE VALORACIÓ DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, EN PÚBLICA CONCURRÈNCIA, PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU DE PÀDEL I TENIS EN PARCEL·LA D’EQUIPAMENT PÚBLIC MUNICIPAL SRD-1, SITUADA EN C/ ATENES, Núm. 104 PP 2 DE FINESTRAT. (EXP. 1546/2021).-

NOVÉ.- PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE CONTRACTACIÓ DE RATIFICACIÓ PEL PLE DE LA CORPORACIÓ, EN QUALITAT D’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ COMPETENT, DEL DECRET Núm. 52/2024, DE 10 DE GENER DE 2024, ADOPTAT PEL SR. ALCALDE-PRESIDENT PER RAONS D’URGÈNCIA (21.1 k) de Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local), DE DENÚNCIA DE LA PRÒRROGA DEL TERMINI DE DURACIÓ, PREVISTA EN EL PLEC DE CONDICIONS ECONOMICOADMINISTRATIVES, DEL CONTRACTE DE SERVEI DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE MARQUESINES PER A PARADES D’AUTOBÚS I UN ALTRE MOBILIARI URBANO D’INTERÉS GENERAL AMB DESTINACIÓ A LES VIES PÚBLIQUES DEL TERME MUNICIPAL DE FINESTRAT. (EXP. 45/2024).-

DESÉ.- PROPOSTA DE LA REGIDORA-DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA. PROPOSANT LA INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DEL DIPLOMA DE JUBILACIÓ A L’OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL SR. MIGUEL SELLÉS SANTAMARÍA. D’ACORD AMB EL QUE ES PREVEU EN EL DECRET 124/2013 DE 20 SETEMBRE, DE LA GENERALITAT VALENCIANA (EXP. 383/2024).-

ONZÉ.-INFORMACIÓ DE L’ALCALDE AL PLE.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.-

DOTZÉ.- PRECS I PREGUNTES.-