Sessió plenària ordinària: dimecres 31 de juliol, 9:30 hores, Ajuntament Finestrat

Visita del Primer Tinent d’Alcalde de Quissac, poble agermanat amb Finestrat
30/07/2019
Finestrat comença el procés administratiu per a construir la seua Residència i Centre de Dia per a persones majors
01/08/2019

SEGUEIX EL PLE EN DIRECTE EN CANAL “FINESTRAT DIRECTE” DE YOUTUBE

ORDRE DEL DIA

Primer.- Donar compte de l’acta núm. 5/2019, sessió extraordinària de 12 de juny de 2019 i lectura i aprovació, si és procedent, de les actes de les sessions anteriors: Acta núm. 6/2019 sessió extraordinària de 15 de juny de 2019 constitució nou Ajuntament i Acta núm. 7/2019 sessió extraordinària d’11 de juliol de 2019 organització i funcionament de l’Ajuntament.-

Segon.- Donar compte del decret de l’Alcaldia núm. 991/2019 de data 10-07-2019 de delegació de competències (ampliació) i de firma del Sr. Alcalde en diversos regidors (Exp. 1912/2019).-

Tercer.- Donar compte del decret de l’Alcaldia núm. 1068/2019 de data 24-07-2019 de nomenament de membres de les comissions informatives de caràcter permanent (Exp. 2408/2019).-

Quart.- Proposta d’acord, sobre la sol·licitud de compatibilitat del regidor-delegat d’Atenció i participació ciutadana, recursos humans i urbanisme, el Sr.Víctor Darío Llinares Lloret, per a l’exercici privat de l’advocacia (Exp. 2376/2019).-

Cinqué.- Proposta al ple de la regidora delegada de Seguretat ciutadana. Proposa la iniciació del procediment de concessió de la Creu amb distintiu blanc a l’oficial de la Policia local, el Sr. Pedro Javier Llinares Martínez, d’acord amb el que preveu el Decret 124/2013 de 20 setembre, de la Generalitat Valenciana (Exp. 2275/2019).-

Sisé.- Donar compte del decret de l’Alcaldia núm. 432/2019 de data 21-03-2019, sobre aprovació de la liquidació del pressupost del 2018 (Exp. 664/2019).-

Seté.- Proposta de l’Alcaldia per a aprovar el pla de control economicofinancer per als exercicis 2019-2020 per incompliment de l’objectiu de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost de 2018 (Exp. 664/2018).-

Huité.- Proposta d’Alcaldia al ple d’aprovació del compte general 2018 de l’Ajuntament de Finestrat (Exp. 1479/2019).-

Nové.- Aprovació de l’expedient núm. 5 del pressupost 2019 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdits finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions del pressupost de l’exercici 2019 (Exp.- 2382/2019).-

Desé.- Aprovació de l’expedient núm. 6 del pressupost 2019 de modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari, finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions del pressupost de l’exercici 2019 (Exp.- 2386/2019).-

Onzé.- Proposta del regidor-delegat de Festes proposant les dues festivitats locals que, amb caràcter retribuït i no recuperable i pel seu caràcter tradicional, hauran de celebrar-se, a Finestrat durant l’any que ve 2020 (Exp. 2409/2019).-

Dotzé.- Proposta del regidor-delegat de medi ambient per a aprovar la revisió del Pla local de prevenció d’incendis forestals del terme municipal de Finestrat (Exp. 488/2018).-

Tretzé.- Proposta de l’Alcaldia d’inici d’expedient de la concessió de domini públic per a atorgar l’ús privatiu d’una parcel·la municipal per a la construcció, instal·lació i explotació d’un complex geriàtric privat integrat per una residència de majors i un centre de dia en parcel·la municipal ubicada en c/ Luis i, núm. 1 del pp 13 de Finestrat (exp. 2668/2018).-

Catorzé.- Expedient de modificació de l’ordenança general núm. 19: reguladora d’activitats, ocupacions i instal·lacions en espais d’ús públic del municipi de Finestrat (Exp. 2352/2019).-

Quinzé.- Escrit remés per la delegada d’Economia i Hisenda d’Alacant de la Gerència territorial del Cadastre a Alacant del Ministeri d’Hisenda en què sol·licita la designació de tres Ajuntaments de la seua secció perquè represente a l’Ajuntament de Finestrat en el Consell territorial de la propietat immobiliària d’Alacant (Exp. 2454/2019).-

Setzé.- Moció del grup popular sobre la implantació per la Generalitat Valenciana de l’anomenada “Taxa turística” (Exp. 2436/2019)

Desseté.- Informació de l’Alcalde al ple.- Donar compte de les resolucions de l’alcalde i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.-

Dihuité.- Precs i preguntes-