Sessió plenària ordinària: dimecres 30 març, 9.15h. 1a planta Aj. Finestrat

Finestrat instal·la plaques fotovoltaiques en els dos col·legis i en el consultori del centre històric
28/03/2022
Desdejuni sobre Igualtat en les Empreses a Finestrat
30/03/2022

SEGUEIX EL PLE EN DIRECTE ACÍ

ORDRE DEL DIA

Primer.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors: Acta núm. 1/2022 sessió ordinària de 31 de gener de 2022 i Acta núm. 2/2022 sessió extraordinària d’11 de març de 2022.-

Segon.-Proposta d’alcaldia sobre sol·licitud d’admissió a tràmit per part de la mercantil Tennis & Paddel Finestrat, S.L per a l’atorgament de concessió administrativa, en pública concurrència, per a la construcció i explotació d’un centre esportiu de pàdel i tennis en parcel·la d’equipament públic municipal SRD-1, situada en c/ Atenes, núm. 104, PP 2 de Finestrat. (Exp. 1546/2021).-

Tercer.- Proposta del regidor-delegat de Cultura per a aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Finestrat i la Universitat Miguel Hernández en el projecte Finestrat Art Público (Exp. 374/2022).-

Quart.- Proposta del regidor de Festes per a sol·licitar la Declaració de festa d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana de les “Festes patronals de Sant Bertomeu i del Santíssim Crist del Remei de Finestrat”. (Exp. 1168/2022).-

Cinqué.- Proposta del regidor de Festes per a sol·licitar la declaració de festa d’Interés Turístic provincial de la Comunitat Valenciana la “*Festa de la Nit del Foc de Sant Joan de Finestrat”. (Exp. 1169/2022).-

Sisé.- proposta de la regidora de seguretat ciutadana, mobilitat i trànsit per a aprovar el pla territorial municipal d’emergències (ptm) de Finestrat(3772/2021).-

Seté.- Proposta de l’alcaldia de nou nomenament de representants de la corporació en el Consell Escolar del CEIP “Puig Campana”, en el consell escolar del CEIP “Balcó de Finestrat” I en el consell escolar municipal. (Exp. 1912/2019).-

Huité.- Moció conjunta que presenten el grup municipal popular i el grup municipal socialista de l’Ajuntament de Finestrat per a condemnar la invasió d’Ucraïna per part de Rússia i donar suport a les accions del govern d’Espanya, en col·laboració amb els aliats de l’OTAN i la UE, dirigides a posar fi a aquesta injustificada i il·legal invasió d’un estat democràtic i sobirà. (Exp. 1174/2022).-

Nové.- Informació de l’alcalde al ple.- Donar compte de les resolucions de l’alcalde i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.-

Desé.- Precs i preguntes.-