Sessió plenària ordinària: dijous 25, 9.30h. 1a planta Aj. Finestrat

Finestrat se suma al desafiament “141 places en suport al comerç local”
24/11/2021
DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA
25/11/2021

SEGUEIX EL PLE EN DIRECTE ACÍ

ORDRE DEL DIA

Primer.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors: acta núm. 13/2021 sessió ordinària de 30 de setembre de 2021 i acta núm. 14/2021 sessió extraordinària de 12 de novembre de 2021.-

Segon.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia relacionats amb els membres de la corporació:

– Decret de l’alcaldia núm. 1639/2021 de data 21-10-2019 de delegacions de l’alcalde respecte de les àrees i serveis municipals en determinats regidors de la corporació.

– Decret de l’alcaldia núm. 1653/2021 de data 22-10-2021 de delegació de competències i de signatura del Sr. Alcalde en diversos regidors.

– Decret de l’alcaldia núm. 1799/2021 de data 16-11-2021 d’adscripció de d. Óscar Novella Gómez com a membre de les comissions informatives de caràcter permanent pel grup PSOE.

Tercer.- Donar compte de l’escrit presentat pel portaveu del grup municipal del PSPV-PSOE en el qual exposa la inclusió del nou regidor Óscar Novella Gómez en el grup socialista de l’Ajuntament de Finestrat. (Exp. 1912/2021).-

Quart.- Proposta al ple de la regidora delegada de Seguretat ciutadana en la qual proposa la subscripció del conveni de col·laboració entre el Ministeri de l’Interior (Direcció general de Policia i Guàrdia civil) i l’Ajuntament de Finestrat en matèria de seguretat (Exp. 3696/2021).-

Cinqué.- Proposta al ple de la regidora-delegada de seguretat ciutadana. Proposa la iniciació del procediment de concessió del diploma de jubilació a l’agent de la policia local Sr. Josep Albert Lloret Lloret d’acord amb el que es preveu en el decret 124/2013 de 20 setembre, de la Generalitat Valenciana (Exp. 4123/2021).-

Sisé.- Proposta del Sr. Alcalde-President sobre dedicació parcial i assignació de la retribució corresponent al regidor de la corporació local d. Óscar Novella Gómez. (Exp. 1912/2021).-

Seté.- Aprovació de l’expedient núm. 12 del pressupost de 2021 de modificació de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. (exp. 1771/2021).-

Huité.- Proposta del Regidor de Fons europeus per a aprovar el Pla de Mesures Antifrau de l’ajuntament de Finestrat.-

Nové.- Proposta de l’Alcaldia per a aprovar la realització de l’estratègia del Pla Local de Joventut de l’Ajuntament de Finestrat. (Exp.- 2629/2021).-

Desé.- Moció de la regidora de la dona amb motiu del 25 de novembre de 2021, Dia internacional per l’eliminació de la violència contra la dona (Exp.-4081/2021).-

Onzé.- Moció conjunta del grup municipal popular i del grup municipal socialista de l’ajuntament de Finestrat per a un finançament just per a la comunitat valenciana l’any 2021. (Exp. 4103/2021).-

Dotzé.- Informació de l’alcalde al ple.- Donar compte de les resolucions de l’alcalde i dels acords adoptats per la Junta de govern local.-

Tretzé- Precs i preguntes.-