Sessió plenària ordinària, dijous 1, 9.30h. 1a planta Ajuntament Finestrat

Renovació del conveni de l’Ajuntament amb el Club de Futbol UE Finestrat
30/11/2022
Finestrat continua reforçant el seu equipament i formació com a “MUNICIPI CARDIOPROTEGIT”
30/11/2022

SEGUEIX EL PLE EN DIRECTE ACÍ

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:

ACTA Núm. 8/2022 SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 DE SETEMBRE DE 2022, ACTA NÚM. 9/2022 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 7 DE NOVEMBRE DE 2022, ACTA NÚM. 10/2022 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 9 DE NOVEMBRE DE 2022 I ACTA NÚM. 11/2022 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 9 DE NOVEMBRE DE 2022.-

SEGON.- PROPOSTA DEL REGIDOR-DELEGAT D’URBANISME PER A DONAR CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ DE L’INFORME AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC, EN LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 16 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES A L’EFECTE DE CONTINUAR AMB EL SEU PROCEDIMENT (EXP. 225/2021).-

TERCER.- PROPOSTA DEL REGIDOR-DELEGAT D’URBANISME PER A APROVAR LA TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 17 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE FINESTRAT (EXP. 3996/2022).-

QUART.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT DE RENOVACIÓ D’ADHESIÓ Al CONVENI MARC SIGNAT ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA I L’ENTITAT ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A., DE DATA 2 DE JULIOL DE 2021 (EXP. 4637/2022).-

CINQUÉ.- PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE MEDI AMBIENT I PLATGES INSTANT EL SERVEI PROVINCIAL DE COSTES D’ALACANT A LA REPOSICIÓ D’ARENA A LA PLATJA DE “LA CALA” DE FINESTRAT (EXP. 4655/2022).-

SISÉ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER A MODIFICAR LA FITXA DE L’INVENTARI IB-269 PER RECTIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL CAMÍ 9015 DEL POLÍGON 12 (EXP. 2584/2021).-

SETÉ.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1946/2022 DE DATA 21 DE NOVEMBRE DE 2022, EN EL QUAL S’APROVA EL PLA JOVE DE FINESTRAT 2023-2025 (EXP. 2629/2019).-

HUITÉ.- MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR I DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE FINESTRAT AMB MOTIU DEL 25 NOVEMBRE DE 2022, DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA. (EXP.-4645/2022).-

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PP RELATIVA A DENUNCIAR LA DEROGACIÓ DELS INCENTIUS EXISTENTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT (EXP. 4544/2022)

DESÉ.- MOCIÓ DEL GRUP POPULAR PER A DENUNCIAR LA FALTA DE MESURES DAVANT EL GREU DÈFICIT D’ESPECIALISTES DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUT (EXP- 4723/2022).-

ONZÉ.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDE AL PLE.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.-

DOTZÉ.- PRECS I PREGUNTES.-