Sessió plenària ordinària Ajuntament de Finestrat: dilluns 31 gener, 9.30 hores

“Compartit”, la nova exposició d’Anne Marie Jarreau al Museu de Finestrat
28/01/2022
Finestrat commemora el “Dia de l’Arbre de la Comunitat Valenciana” amb un reconeixement a la reforestació dels escolars
31/01/2022

C O N V O C A T Ò R I A

EL SR. JOAN FRANCISCO PÉREZ LLORCA, ALCALDE DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE FINESTRAT (ALACANT). Per la present, convoca als membres de l’AJUNTAMENT PLE a la SESSIÓ ORDINÀRIA, ACTA Núm. 01/2022, que tindrà lloc a la CASA CONSISTORIAL, el pròxim dia 31 DE GENER DE 2021 (DILLUNS), a les 9.30 HORES, per a tractar els assumptes que més a baix s’expressen:

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ACTA Núm. 15/2021 SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE NOVEMBRE DE 2021.-

SEGON.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER A DONAR DE BAIXA DE L’INVENTARI MUNICIPAL LA FITXA IB-111 DE LA PARCEL·LA CADASTRAL DE RÚSTICA Núm. 614 DEL POLÍGON 5. (EXP. 3891/2021).-

TERCER.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER A DONAR DE BAIXA DE L’INVENTARI MUNICIPAL LA FITXA IB-175 DEL CAMÍ MUNICIPAL 9006 POLÍGON 7. (EXP. 853/2019).-

QUART.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER A RECTIFICAR EN L’INVENTARI MUNICIPAL LA SUPERFÍCIE DE LA FITXA IB-12 DEL CAMÍ 9008 DEL POLÍGON 1. (EXP. 2080/2021).-

CINQUÉ.- PROPOSTA DEL REGIDOR-DELEGAT D’URBANISME PER A APROVAR DEFINIFIVAMENTE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm. 14 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE FINESTRAT (EXP. 900/2020).-

SISÉ.- PROPOSTA DEL REGIDOR-DELEGAT D’URBANISME PER A APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm. 15 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE FINESTRAT (EXP. 3149/2020).-

SETÉ.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL GENERAL Núm. 6: REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTERI MUNICIPAL DE FINESTRAT (EXP. 3678/2020).-.

HUITÉ.- EXPEDIENT D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL Núm. 43: REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL CEMENTERI MUNICIPAL DE FINESTRAT (EXP. 3687/2020).-

NOVÉ.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDE Al PLE.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.-

DESÉ.- PRECS I PREGUNTES.-

SEGUEIX LA SESSIÓ EN DIRECTE PUNXANT ACÍ