Sessió plenària ordinària Acta núm. 5/2022: dilluns 30 de maig, 9.15 hores, Ajuntament de Finestrat

Un nou vehicle 100% elèctric de la Diputació d’Alacant per a l’Ajuntament de Finestrat
27/05/2022
L’Ajuntament de Finestrat renova el seu compromís amb la labor didàctica i de difusió de l’Escola de Música del CMPC
31/05/2022

Sessió plenària ordinària Acta núm. 5/2022: dilluns 30 de maig, 9.15 hores, Ajuntament de Finestrat

POTS SEGUIR EL PLE EN DIRECTE ACÍ

Per la present, convoca als membres de l’AJUNTAMENT PLE a la SESSIÓ ORDINÀRIA, ACTA Núm. 05/2022, que tindrà lloc a la CASA CONSISTORIAL, dilluns que ve 30 DE MAIG DE 2022, a les 9.15 HORES, per a tractar els assumptes que més a baix s’expressen:

ORDRE DEL DIA

Primer.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors: Acta núm. 3/2022 sessió ordinària de 30 de març de 2022 i Acta núm. 4/2022 sessió extraordinària de 29 d’abril de 2022.

Segon.- Donar compte del decret de l’Alcaldia núm. 291/2022 de data 25-02 2022, sobre aprovació de la liquidació del pressupost del 2021 (Exp. 737/2022).

Tercer.- Expedient modificació núm. 4 pressupost 2022 – Suplement de crèdit i crèdits extraordinaris amb càrrec al romanent de tresoreria (Expedient: 1741/2022)

Quart.- Expedient modificació núm. 7 pressupost 2022 crèdit extraordinari finançat amb majors ingressos per subvenció amb càrrec al romanent de tresoreria. (Exp.-1983/2022).

Cinqué.- Contestació a les al·legacions presentades a l’acord plenari de data onze de gener de dos mil vint-i-dos en el qual es va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 4: reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa i aprovació definitiva de l’ordenança. (Exp. 846/2022).

Sisé.- Expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. 1: Reguladora de l’Impost sobre béns immobles. (Exp. 925/2022).

Seté.- Proposta de l’Alcaldia per a modificar en l’inventari municipal la fitxa IB-55 rectificant el traçat del camí 9009 del Polígon 3. (Exp. 3977/2021) .

Huité.-Proposta de l’Alcaldia per a rectificar la fitxa d’inventari IB 181 de l’Inventari de béns i drets, per disminució de la longitud del camí municipal 9012 del polígon 7 amb l’eliminació del ramal de 420 m² al no ser de titularitat municipal (Exp. 1367/2019).

Nové- Proposta del Sr. Alcalde-President sobre dedicació parcial i assignació de la retribució corresponent a la regidora de la corporació local la Sra. Natividad Algado Sellés (Exp. 1912/2019).

Dècim.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Finestrat i la Fundació de la Comunitat valenciana Auditori de la Diputació d’Alacant (ADDA) per a la realització d’un concert dins de la programació Estiu cultural 2022. (Exp.- 1960/2022).-

Onzé. Moció del grup popular en defensa del transvasament Tajo-Segura i en contra de la reducció de cabals que proposa el govern d’Espanya. (*Expte- 2044/2022).-

Dotzé.- Moció del grup popular per a posicionar-se en contra de la taxa turística. (*Expte- 2043/2022).

Tretzé.- Informació de l’alcalde al ple.-

Donar compte de les resolucions de l’alcalde i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.-

Catorzé.- Precs i preguntes.-