Sessió plenària ordinària, ACTA Núm. 08/2022: dijous 29 de setembre, 9.30 hores

Dia Mundial del Turisme a Finestrat
27/09/2022
Finestrat es prepara per a celebrar el NOU D’OCTUBRE amb una gran festa i els concerts en valencià de CACTUS I MO’ROOTS
29/09/2022

SEGUEIX EL PLE EN DIRECTE AQUÍ

ORDRE DEL DIA

Primer.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors: Acta núm. 7/2022 sessió ordinària de 29 de juliol de 2022 .

Segon.- Proposta del regidor-delegat de festes proposant les dues festivitats locals que, amb caràcter retribuït i no recuperable i pel seu caràcter tradicional, hauran de celebrar-se, a Finestrat durant l’any vinent 2023 (Exp. 3487/2022) .

Tercer.- Proposta d’autorització de concessió de compatibilitat per al lloc de professor associat del departament d’Humanitats contemporànies de la Universitat d’Alacant a Sr. José Ramón García Gandia, cap del departament municipal de Cultura i Arqueologia. (Exp. 3403/2022) .-

Quart.- Proposta d’alcaldia sobre aprovació de la memòria de l’avantprojecte, plec de prescripcions tècniques i administratives per a l’atorgament de concessió administrativa, en pública concurrència, per a la construcció i explotació d’un centre esportiu de pàdel i tennis en parcel·la d’equipament públic municipal srd-1, situada en c/ Atenes, núm. 104 pp 2 de Finestrat (Exp. 1546/2021).-

Cinqué.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Secretaria d’Estat de Seguretat (Direcció General de la Guàrdia civil) i l’Ajuntament de Finestrat per a la construcció d’un nou aquarterament de la Guàrdia civil en la localitat. (Exp. 618/2022).-

Sisé.- Expedient modificació núm. 18 pressupost 2022 – Suplement de crèdit i crèdits extraordinaris amb càrrec al romanent de tresoreria

(exp.- 3779/2022).-

Seté .- Moció del grup popular per a lluitar contra l’ocupació il·legal i millorar la convivència veïnal i la protecció de la seguretat de les persones i coses en les comunitats de propietaris. (Exp.- 3693/2022).

Huité.- Moció en el Dia internacional contra l’explotació sexual i el tràfic de persones, 23 de setembre. (Exp.- 3743/2022).

Nové.- Informació de l’alcalde al ple.- Donar compte de les resolucions de l’alcalde i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.-

Desé.- Precs i preguntes.-