Sessió plenària extraordinària Ajuntament de Finestrat: dimarts 27 de febrer a les 09.00 hores.

3 dies de dol oficial, banderes a mitja asta i minut de silenci pel dramàtic incendi de València
23/02/2024
L’Ajuntament de Finestrat aprova 22 milions€ de pressupost municipal per a 2024
27/02/2024

SEGUEIX LA SESSIÓ EN DIRECTE ACÍ: https://opda.es/tlkhrn

C O N V O C A T Ò R I A

EL SR. JUAN FRANCISCO PÉREZ LLORCA, ALCALDE DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE FINESTRAT (ALACANT).

Per la present, convoca als membres de l’AJUNTAMENT PLE a la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, ACTA Núm. 2/2024, que tindrà lloc a la CASA CONSISTORIAL, el pròxim dia 27 DE FEBRER DE 2024 (DIMARTS), a les 09.00 HORES, per a tractar els assumptes que més a baix s’expressen, esperant concórrega vosté a l’acte; i si per causa justificada no poguera fer-ho el comunicarà a aquesta Alcaldia amb l’antelació necessària; advertint-li que a partir de la data, tindrà a la seua disposició els expedients i quants antecedents es relacionen amb els assumptes que comprén la convocatòria, a l’objecte que puga conéixer-los abans de deliberar.

ORDRE DEL DIA :

PRIMER.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE FINESTRAT PER A L’EXERCICI 2024 (EXP. 276/2024).-

SEGON.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL Núm. 5: REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. (EXP. 450/2024 ).-

TERCER.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL Núm. 10 : REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, DECLARACIÓ RESPONSABLE O COMUNICACIÓ PRÈVIA.(EXP. 451/2024).-

QUART.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER A L’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ DE L’IES FINESTRAT NÚM. 1 DEL PERFIL 12SO+4B+2CF” I INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES CITADES OBRES. (EXP. 3979/2022).-

CINQUÉ.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE FINESTRAT PER A L’EXERCICI 2024 (EXP. 764/2024).-

SISÉ.- PROPOSTA D’ALCALDIA SOL·LICITANT AUTORITZACIÓ PER PART DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ PER A HABILITACIÓ D’UNA NOVA AULA DE 0-2 ANYS A L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE FINESTRAT EMUFI. (EXP. 761/2024).-