Sessió plenària, dimarts 29 de setembre, 9:00h.

Finestrat organitza el curs “Activa’t i troba la teua Ocupació” per a orientar en el procés de cerca d’ocupació
28/09/2020
“Tato” puja al podi en la primera cursa autonòmica vertical Penya Mingorn a Tibi
29/09/2020

 

Primer.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior: Acta núm. 5/2020 sessió ordinària de 31 de juliol de 2020.-

Segon.- Aprovació de l’expedient núm. 9 del pressupost 2020 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit per a increment de retribucions 2020 aprovat per Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (exp.- 2798/2020).-

Tercer.- Proposta del regidor-delegat de Festes proposant les dues festivitats locals que, amb caràcter retribuït i no recuperable i pel seu caràcter tradicional, hauran de celebrar-se a Finestrat durant l’any vinent 2021 (Exp. 2724/2020).-

Quart.- Modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament (Exp. 2972/2020).-

Cinqué.- Modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament (Exp. 2970/2020).-

Sisé.- Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 1269/2020 de data 23 de setembre de 2020 pel qual s’aprova el “Projecte de reurbanització de l’Av. Benidorm de Finestrat” (Exp. 1194/2019).-

Seté.-Informació de l’alcalde al ple.- Donar compte de les resolucions de l’alcalde i dels acords adoptats per la junta de govern local.-

Huité.- Precs i preguntes.-