SESSIÓ ORDINÀRIA: Ajuntament de Finestrat, divendres 29, 12.30 hores

Finalitzen les classes esportives a la platja de Finestrat
28/07/2022
Dissabte de Rondalles a l’Auditori EL Castell de Finestrat
29/07/2022

ORDRE DEL DIA ACÍ

PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: ACTA NÚM. 5/2022 SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 DE MAIG DE 2022 I ACTA NÚM. 6/2022 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 29 DE JUNY DE 2022.-

SEGON.- PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2021 DE L’AJUNTAMENT DE FINESTRAT (EXP. 2031/2022).-

TERCER.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA ACCEPTANT EL SUGGERIMENT PRESENTAT PER SUMMA GESTIÓ TRIBUTÀRIA A l’ACORD PLENARI DE DATA TRENTA DE MAIG DE DOS MIL VINT-I-DOS EN EL QUAL ES VA APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1: REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. (EXP. 925/2022).-

QUART.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓ NÚM. 15 DEL PRESSUPOST 2022 CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB BAIXES EN ALTRES PARTIDES DE DESPESES PER A APORTACIÓ AL CONSORCI D’OCUPACIÓ. (EXP.-2925/2022).-

CINQUÉ.- EXPEDIENT D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL NÚM. 44: REGULADORA DE L’ÚS I FUNCIONAMENT DE L’ECOPARC DE FINESTRAT. (EXP. 3714/2020).-

SISÉ.- PROPOSTA DEL REGIDOR-DELEGAT D’URBANISME PER A APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 16 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE FINESTRAT (EXP. 225/2021).-

SETÉ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER A APROVAR LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI ECONÒMIC PER Al PACTE PER L’OCUPACIÓ DE LA COMARCA DE LA MARINA BAIXA. (EXP. 2900/2022).-

HUITÉ.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE PER A LA CREACIÓ D’UN CONSELL LOCAL DE LA INFÀNCIA (EXP. 2977/2022).-

NOVÉ.- MOCIÓ DEL GRUP POPULAR PER A GARANTIR L’ATENCIÓ MEDICA EN ELS SAMU A LA COMUNITAT VALENCIANA. (EXP.- 2999/2022).-

DESÉ.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDE AL PLE.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.-

ONZÉ.- PRECS I PREGUNTES.-