Segueix la sessió en directe: Ple organització i funcionament de l’Ajuntament de Finestrat

Èxit de participació en l’Escola Infantil d’Estiu de Finestrat per a bebés menors de 3 anys
19/07/2019
Crida als jóvens de Finestrat per a inscriure’s en el Sistema de Garantia Juvenil i ampliar les seues possibilitats de treball
19/07/2019

SEGUEIX EN DIRECTE LA SESSIÓ PLENÀRIA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’AJUNTAMENT A PARTIR DE LES 13:00 HORES EN AQUEST ENLLAÇ:

O R D R E   D E L  D I A

PRIMER.- DONAR CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE:

1. DELEGACIONS QUE EL SR. ALCALDE HA CONFERIT ALS REGIDORS DE L’EQUIP DE GOVERN RESPECTE DELS SERVEIS MUNICIPALS.
2. NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE.
3. NOMENAMENT MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, RÈGIM DE SESSIONS I DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS DEL SR. ALCALDE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

SEGON.- DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS I DE LA JUNTA DE PORTAVEUS.

TERCER.- PROPOSTA DEL SR. ALCALDE SOBRE REGULACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LES SESSIONS DEL PLE: DEBATS, INTERVENCIONS I VOTACIONS.-

QUART.- PROPOSTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENT AL PLE SOBRE PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE PLE.-

CINQUÉ.- PROPOSTA DE DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I EN EL SR. ALCALDE-PRESIDENTE.-

SISÉ.- PROPOSTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENT AL PLE DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I AMPLIACIÓ D’AQUESTA COMISSIÓ COM A INFORMATIVA D’HISENDA, CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS DE L’AJUNTAMENT DE FINESTRAT.-

SETÉ.- PROPOSTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENT AL PLE DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS.-

HUITÉ.- PROPOSTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENT SOBRE ASSIGNACIÓ DE DEDICACIONS, RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES, ASSIGNACIONS I INDEMNITZACIONS I DIETES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.

NOVÉ.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA AL PLE SOBRE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL EVENTUAL EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’EXERCICI 2019, AMB MOTIU DEL COMENÇAMENT DE MANDAT DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL.-

DESÉ.- DONAR COMPTE AL PLE, DE L’ACTA D’ARQUEIG EXTRAORDINARI DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT, PRESA DE POSSESSIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ, DE DATA 15 JUNY DE 2019.-