Segueix en directe la sessió plenària ordinària en línia de l’Ajuntament de Finestrat

La Regidoria d’Educació organitza una sessió en línia per a informar les famílies sobre la matrícula escolar en el curs 2020-2021
28/05/2020
Finestrat cancel·la de manera anticipada un deute bancari de 800.000€ gràcies al superàvit de l’exercici 2019
29/05/2020

VEURE SESSIÓ ACÍ

EL SR. JUAN FRANCISCO PÉREZ LLORCA, ALCALDE DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE FINESTRAT (ALACANT).

Per la present, convoca als membres de l’AJUNTAMENT PLE a la SESSIÓ ORDINÀRIA, ACTA Núm. 04/2020, que tindrà lloc a la CASA CONSISTORIAL, de manera telemàtica mitjançant videoconferència, el pròxim dia 28 DE MAIG DE 2020 (DIJOUS), a les 11.30 HORES, per a tractar els assumptes que més a baix s’expressen:

ORDRE DEL DIA

Primer.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior: Acta núm. 3/2020 sessió ordinària de 9 d’abril de 2020.-

Segon.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre l’execució de la revisió del pla d’ajust – Anualitat 2019 (*Exp. 397/2016).-

Tercer.- Donar compte de l’informe d’intervenció anual avaluant el compliment de la normativa en matèria de morositat (Exp.- 3339/2018).-

Quart.- Expediente de modificació de l’ordenança fiscal núm. 33: reguladora del preu públic pels serveis de l’Escola Infantil Municipal de Finestrat (Exp. 989/2020).-

Cinqué.- Expedient de modificació de l’ordenança general núm. 18: de trànsit i mobilitat (Exp. 1140/2020).-

Sisé.- Aprovació de l’expedient núm. 5 del pressupost 2020 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit per a aplicació del superàvit de l’exercici 2019 (Exp.- 1489/2020).-

Seté.- Proposta d’alcaldia sobre sol·licitud a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de prorroga del mandat de l’actual jutge de pau titular i del jutge de pau substitut de Finestrat per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. (Exp.-1470/2020).-

Huité.- Proposta de l’alcaldia sobre aprovació del Pla director DTI 2020-2023 del municipi de Finestrat (exp. 1510/2020).-

Nové.- Moció conjunta del grup municipal popular i del grup municipal socialista a l’Ajuntament de Finestrat per a instar al Govern d’Espanya a garantir l’autonomia de les entitats locals per a la gestió dels seus recursos (Exp.- 1528/2020).-

Desé.- Informació de l’alcalde al ple.- Donar compte de les resolucions de l’alcalde i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.-

Onzé.- Precs i preguntes.-