Ordre del dia sessió plenària ordinària: divendres 31 de gener, 9:30 hores, Aj. Finestrat

Els cadets i el benjamí A del CFUE Finestrat van guanyar els seus últimes trobades de lliga
31/01/2020
Dia de la Pau i la no-violència a Finestrat
31/01/2020

Primer.- Lectura i aprovació, si és procedent, de les actes de les sessions anteriors: acta núm. 12/2019 sessió ordinària de 28 de novembre de 2019 i acta núm. 13/2019 sessió extraordinària de 30 de desembre de 2019.-

Segon.- Expedient de modificació de l’ordenança general núm. 31: reglament de funcionament de l’Escola Infantil Municipal. (Exp. 3552/2019).-

Tercer.- Moció de l’alcaldia per a exigir a l’empresa distribuidora de la Xarxa Elèctrica, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, la modernització de la línia que subministra electricitat al nucli urbà i partides rurals de Finestrat (Exp.- 267/2020).-

Quart.- Moció del grup popular en l’Ajuntament de Finestrat per a instar el govern d’Espanya a autoritzar el transvasament Tajo-Segura per a regadiu i a impulsar un pacte nacional per l’aigua (Exp.- 201/2020).-

Cinqué.- Informació de l’alcalde al ple.- Donar compte de les resolucions de l’alcalde i dels acords adoptats per la Junta de govern local.-

Sisé.- Precs i preguntes-