Ordre del dia sessió plenària ordinària: divendres 30 juliol, 9.15h. Ajuntament de Finestrat

Finestrat rep una subvenció de 4.000€ per a millorar la gestió de residus de poda i jardineria
29/07/2021
Presa de possessió de nou Agent de la Policia Local de Finestrat
30/07/2021

SEGUEIX EL PLE EN DIRECTE ACÍ

EL SR. JUAN FRANCISCO PÉREZ LLORCA, ALCALDE DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE FINESTRAT (ALACANT).

PER LA PRESENT, CONVOCA ALS MEMBRES DE L’AJUNTAMENT PLE A LA SESSIÓ ORDINÀRIA, ACTA NÚM. 10/2021, QUE TINDRÀ LLOC DE MANERA TELEMÀTICA MITJANÇANT VIDEOCONFERÈNCIA, EL PRÒXIM DIA 30 DE JULIOL DE 2021 (DIVENDRES), A LES 9.15 HORES, PER A TRACTAR ELS ASSUMPTES QUE MÉS A BAIX S’EXPRESSEN:

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: ACTA NÚM. 6/2021 SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE MAIG DE 2021, ACTA NÚM. 7/2021 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 18 DE JUNY DE 2021, ACTA NÚM. 8/2021 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 29 DE JUNY DE 2021 I ACTA NÚM. 9/2021 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 23 DE JULIOL DE 2021.-

SEGON.- PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2020 DE L’AJUNTAMENT DE FINESTRAT (EXP. 1814/2021).-

TERCER.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL NÚM. 29: DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA EN L’ESPAI PÚBLIC. (EXP. 2403/2021).-

QUART.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’IGUALTAT PER A APROVAR LA DENOMINACIÓ D’UN NOU CARRER EN LA ZONA DEL POBLE I LA MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DELS VIALS DEL SECTOR 16 I LA SEUA INCLUSIÓ EN LA LLISTA DE CARRERS MUNICIPAL DE FINESTRAT (2673/2021).-

CINQUÉ.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE FINESTRAT PER A L’EXERCICI 2021 (EXP. 2726/2021).-

SISÉ.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE FINESTRAT PER A L’EXERCICI 2021 (EXP. 2727/2021).-

SETÉ.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE FINESTRAT, PER A INSTAR EL GOVERN D’ESPANYA A POSAR EN MARXA MESURES QUE ELIMINEN EL DEUTE QUE LES ENTITATS LOCALS HAURAN CONTRET AMB L’ESTAT DE MANERA AUTOMÀTICA PER LA LIQUIDADCIÓ NEGATIVA DE LA PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L’ESTAT DE L’ANY 2020 (EXP. 2728/2021).-

HUITÉ.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDE AL PLE.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.-

NOVÉ,- PRECS I PREGUNTES.-