Ordre del dia sessió plenària ordinària divendres 29 gener, 9:30h. Ajuntament de Finestrat

Dilluns 1 de febrer: 1a jornada de donació de sang de 2021
29/01/2021
Finestrat aprova sol·licitar la derogació d’un nou impost de residus aprovat per la Generalitat
01/02/2021

SEGUEIX EL PLE EN DIRECTE ACÍ

 

 

ORDRE DEL DIA

Primer.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors: Acta núm. 8/2020 sessió ordinària de 30 de novembre de 2020, Acta núm. 9/2020 sessió extraordinària de 21 de desembre de 2020 i Acta núm. 1/2021 sessió extraordinària i urgent de 15 de gener de 2021.-

Segon.- Expedient de modificació de l’ordenança general núm. 29 de convivència ciutadana en l’espai públic. (Exp. 169/2021).-

Tercer.- Proposta del regidor-delegat d’Urbanisme per a aprovar la tramitació de la modificació puntual núm. 16 de les normes subsidiàries de Finestrat (Exp. 225/2021).-

Quart.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre l’execució de la revisió del Pla d’Ajust – Anualitat 2020 (Exp. 397/2016).-

Cinqué.- Moció del grup popular municipal a l’Ajuntament de Finestrat contra l’impost de depòsit de residus no perillosos en abocador. (Exp.- 261/2021).-

Sisé.- Informació de l’alcalde al ple.- Donar compte de les resolucions de l’alcalde i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.-

Seté.-Precs i preguntes.-