Ordre del dia, sessió plenària ordinària, dilluns 31 de juliol, 12.30 hores, Ajuntament de Finestrat

Torna la Trail Nocturna Faldes del Puig Campana a Finestrat
26/07/2023
Finestrat contracta 2 empleats per a Atenció a la Ciutadania en el marc del Programa EXPLUS 2023
01/08/2023

SEGUEIX LA SESSIÓ PLENÀRIA ACÍ

Primer.- Donar compte de l’Acta núm. 7/2023, sessió extraordinària de 15 de juny de 2019 i lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors: Acta núm. 8/2023 sessió extraordinària de 17 de juny de 2023 constitució nou Ajuntament, acta Núm. 9/2023 sessió extraordinària de 28 de juny de 2023 i acta núm. 10/2023 sessió extraordinària de 28 de juny de 2023 organització i funcionament de l’Ajuntament.-

Segon.- Donar compte del decret de l’Alcaldia núm. 1339/2023 de data 19-07- 2019 de nomenament de membres de les comissions informatives de caràcter permanent (Exp. 2919/2023).-

Tercer.- Proposta d’acord sobre la sol·licitud de compatibilitat del regidor-delegat d’Urbanisme i Patrimoni, Sr. Víctor Darío Llinares Lloret, per a l’exercici privat de l’advocacia (expt.3422/2023).-

Quart.- Proposta del regidor-delegat d’urbanisme per a aprovar definitivament la modificació puntual núm. 16 de les normes subsidiàries de Finestrat. (exp. 225/2021).-

Cinqué.- Proposta d’alcaldia al ple d’aprovació del compte general 2022 de l’ajuntament de Finestrat (exp. 2215/2023).-

Sisé.- Proposta de la regidora-delegada de Medi ambient per a l’aprovació del Pla d’acció per al clima i l’energia sostenible del municipi de Finestrat inclòs dins del Pacte dels Alcaldes sobre el Clima i l’Energia. (EXP. 4486/2023).-

Seté.- Proposta de la regidora de Seguretat ciutadana, mobilitat i trànsit per a aprovar el Pla d’actuació municipal enfront del risc d’inundacions (PAM IN) del municipi de Finestrat. (Exp. 2677/2022).-

Huité.- Proposta de la regidora de seguretat ciutadana, mobilitat i trànsit per a aprovar el pla d’actuació municipal enfront del risc sísmic (PAM SI) del municipi de Finestrat. (Exp. 2680/2022).-

Nové.- Proposta de la regidora de seguretat ciutadana, mobilitat i trànsit per a aprovar el pla d’actuació municipal enfront del risc d’incendis forestals (PAM IF) del municipi de Finestrat. (exp. 2103/2022).-

Desé.- Assumpte no dictaminat per la comissió informativa corresponent; proposta d’Alcaldia per a iniciar el procediment de resolució de la concessió del domini públic per a atorgar l’ús privatiu d’una parcel·la municipal, per a la construcció i explotació d’un complex geriàtric privat integrat per residència assistida per a majors i centre de dia en parcel·la municipal situada en c/ Lluís I, núm. 1, del pp. 13 de Finestrat (exp.- 2668/2018).-

Onzé.- Assumpte no dictaminat per la comissió informativa corresponent: Proposta d’acord sobre la sol·licitud de compatibilitat del regidor-delegat de Fons europeus, Noves tecnologies, Estadística, Padró i Recursos humans, Sr. Héctor Baldó Cordero, per a exercir activitats privades (expt.3443/2023).-

Dotzé.- Informació de l’alcalde al ple.- Donar compte de les resolucions de l’alcalde i dels acords adoptats per la Junta de govern local.-

Tretzé.- Precs i preguntes.-