Ordre del dia, sessió plenària ordinària dilluns 30 novembre, 9:30h. 1a planta Aj. Finestrat

“Antes muerta que convicta” de Beatriz Rico el diumenge a la Casa de Cultura
27/11/2020
Vesprada de teatre a Finestrat per una bona causa: Mujeres con Voz Marina Baixa
30/11/2020

Ordre del dia

Primer.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors: Acta núm. 6/2020 sessió ordinària de 29 de setembre de 2020 i Acta núm. 7/2020 sessió extraordinària de 29 d’octubre de 2020.-

Segon.- Proposta del regidor-delegat d’Urbanisme per a l’aprovació provisional de l’homologació i Pla Parcial del sector 28 (Exp. PP 2004-0666).-

Tercer.- Proposta del regidor-delegat de Contractació, Hisenda, Patrimoni, Obres i projectes de l’Ajuntament de Finestrat per a iniciar l’expedient de partió de la parcel·la municipal IB-384 segons l’inventari situada en la Partida L’Alhambra sector 17-13 de Finestrat (Exp. 2021/2020).-

Quart.- Proposta de la Regidor de Sanitat al ple de la corporació municipal per a instar a la Conselleria de Sanitat universal i salut pública a la renovació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Finestrat per a la prestació d’assistència sanitària ambulatòria en el municipi de Finestrat (Anualitats 2021-2024) (Exp.- 3832/2020).-

Cinqué.- Moció conjunta del grup municipal popular i del grup municipal socialista de l’Ajuntament de Finestrat amb motiu del 25 novembre de 2020, Dia internacional per l’eliminació de la violència contra la dona (Exp.-3797/2020).-

Sisé.- moció del grup popular a l’Ajuntament de Finestrat sobre la retirada de la Llei orgànica de modificació de la Llei orgànica d’Educació (LOE) (Exp.-3796/2020).-

Seté.- Moció de grup municipal socialista de l’Ajuntament de Finestrat de suport a la proposta sobre el Fons de Cooperació municipal de la Comunitat Valenciana (Exp.-3779/2020).-

Huité.-Informació de l’alcalde al ple.- donar compte de les resolucions de l’alcalde i dels acords adoptats per la junta de govern local.-

Nové.- Precs i preguntes.-