Ordre del dia sessió plenària ordinària: dilluns 30 de setembre, 9:00h, Ajuntament Finestrat

Finestrat se acoge al Plan de Ayudas de la Diputación de Alicante para controlar las colonias urbanas de gatos sin propietarios
28/09/2019
Finestrat obri termini per a sol·licitar les bonificacions d’ajuda en el pagament del rebut de l’IBI
30/09/2019

PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, De l’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ACTA NÚM. 8/2019 SESSIÓ ORDINÀRIA DE 31 DE JULIOL DE 2019.-

SEGON.- PROPOSTA DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE SOBRE DEDICACIÓ PARCIAL I ASSIGNACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ CORRESPONENT AL REGIDOR DE LA CORPORACIÓ LOCAL D. JOSE VICENTE LLORET PÉREZ (EXP. 1912/2019).-

TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POPULAR EN L’AJUNTAMENT DE FINESTRAT SOBRE EL SISTEMA DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC (EXP. 2990/2019).-

QUART.- INFORMACIÓ De l’ALCALDE AL PLE.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS De l’ALCALDE I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.-

CINQUÉ.- Precs i preguntes-