Ordre del dia: sessió plenària ordinària, dijous 30 març, 9.15 hores

La Urbanització Balcón de Finestrat tindrà una glorieta nova d’accés finançada al 100% des de la Diputació d’Alacant
29/03/2023
Actes litúrgics Setmana Santa Finestrat
30/03/2023

Primer.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors: Acta núm. 1/2022 sessió ordinària de 31 de gener de 2023, Acta núm. 2/2023 sessió extraordinària de 9 de març de 2023 i Acta núm. 3/2023 sessió extraordinària de 24 de març de 2023.-

Segon.- Donar compte del decret de l’Alcaldia núm. 276/2023 de data 17-02-2023, sobre aprovació de la liquidació del pressupost del 2022 (Exp. 765/2023).-

Tercer.- Expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. 29: reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida municipal d’animals abandonats (exp.- 1342/2023).-

Quart.- Modificació del conveni de col·laboració entre la Secretaria d’Estat de Seguretat (Direcció General de la Guàrdia civil) i l’Ajuntament de Finestrat per a la construcció d’un nou aquarterament de la Guàrdia civil en la localitat. (Exp. 618/2022).-

Cinqué.- Proposta de l’alcaldia per a rectificar la fitxa d’inventari ib-7 de l’inventari de béns i drets, per disminució de la longitud del camí municipal 9002 del polígon 1 amb l’eliminació del ramal de 1.065 m² al no ser de titularitat municipal (exp. 780/2022).-

Sisé.- Proposta de l’Alcaldia per a donar de baixa de l’inventari municipal la fitxa IB-291 de la parcel·la cadastral de rústica núm. 179 del polígon 14. (Exp. 3737/2022).-

Seté.- Informació de l’alcalde al ple.- Donar compte de les resolucions de l’alcalde i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.-

Huité.- Precs i preguntes.-