Ordre del dia sessió plenària ordinària: dijous 30 de setembre, 9.30h, 1a planta Aj. Finestrat

La “Finestrat Costa Blanca Trails” bat rècord d’inscrits amb més de 1.900 corredors
30/09/2021
Finestrat reconeixerà en aquest “Nou d’octubre” a Maribel Rabasa Climent i Xavier Llinares Miralles
30/09/2021

SEGUEIX EL PLE EN DIRECT ACÍ

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: ACTA Núm. 10/2021 SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 DE JULIO DE 2021, ACTA Núm. 11/2021 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 02 D’AGOST DE 2021, ACTA Núm. 12/2021 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 27 D’AGOST DE 2021.-
SEGON.- PROPOSTA AL PLE DE LA REGIDORA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA. PROPOSA LA INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LA CREU AMB DISTINTIU BLANC A L’OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL, Sr. OSCAR CANTOS LLORENS, D’ACORD AMB EL QUE ES PREVEU EN EL DECRET 124/2013 DE 20 SETEMBRE, DE LA GENERALITAT VALENCIANA (EXP. 3036/2021).-
TERCER.- PROPOSTA AL PLE DE LA REGIDORA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA. PROPOSA LA INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LA CREU AMB DISTINTIU BLANC A L’OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL, Sr. FERNANDO CAMPANARIO ESCORÇA, D’ACORD AMB EL QUE ES PREVEU EN EL DECRET 124/2013 DE 20 SETEMBRE, DE LA GENERALITAT VALENCIANA (EXP. 3036/2021).-
QUART.- PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE CULTURA PER A l’ATORGAMENT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL PREMI CARTA DE POBLAMENT DE FINESTRAT A SRA. MARIA ISABEL RABASA CLIMENT (EXP. 3384/2021). –
CINQUÉ.- PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE CULTURA PER A l’ATORGAMENT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL PREMI ESCUT D’OR DEL MUNICIPI A SR. JAVIER LLINARES MIRALLES (EXP. 3383/2021).-
SISÉ.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR AMB LA FINALITAT D’EXIGIR A LA CONSELLERIA D’UNIVERSITATS AL FET QUE PROCEDISCA A LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES D’ESTUDIS UNIVERSITARIS EN LES UNIVERSITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DEL PASSAT CURS 2020/2021 (EXP. 3421/2021).-
SETÉ.- ACCEPTACIÓ PEL PLE DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA D’AQUEST AJUNTAMENT PRESENTADA PER REGISTRE D’ENTRADA Núm. 6273 DE DATA 17 DE SETEMBRE DE 2021 SRA. Mª OLGA ABAD SOTA.- EXP. 3334/2021).-
HUITÉ.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDE Al PLE.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.-
NOVÉ- PRECS I PREGUNTES.-