Ordre del dia sessió plenària: divendres 28 de maig, 9.30 hores

Finestrat acull aquest diumenge el Kilómetro Vertical Puig Campana amb la participació del campió del món Daniel Osanz Laborda
27/05/2021
L’alcalde atén la ciutadania de Finestrat en la primera trobada presencial i també en línia després de la pandèmia
01/06/2021

SEGUEIX-HO EN DIRECTE ACÍ

També es podrà seguir de manera presencial des de la sala de plens de l’Ajuntament de Finestrat (1a planta).

ORDRE DEL DIA

Primer.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior: ACTA núm. 5/2021 sessió ordinària d’1 d’abril de 2021.-

Segon.- Proposta del regidor de Medi ambient per a aprovar la revisió del Pla local de Cremes del terme municipal de Finestrat (Exp. 1896/2021).-

Tercer.- Proposta de la regidora de Sanitat de l’Ajuntament de Finestrat per a sol·licitar l’adhesió del municipi de Finestrat a la xarxa de platges sense fum de la Comunitat Valenciana (Exp.- 1699/2021).-

Quart.- Proposta de la regidora-delegada de Serveis Socials per a l’aprovació de l’expedient de l’ordenança general núm. 42: Reglament del servei de teleassistència domiciliària de l’Ajuntament de Finestrat (Exp.- 1861/2021).-

Cinqué.- Expedient de modificació de l’ordenança general núm. 30: Reguladora de la instal·lació d’elements de publicitat exterior en el terme municipal de Finestrat (Exp. 1484/2021).-.

Sisé.- Proposta del regidor-delegat d’Urbanisme per a aprovar iniciar la tramitació del catàleg de proteccions del terme municipal de Finestrat (Exp. 3409/2020).-

Seté- Proposada de la Regidoria d’Educació d’adhesió de l’Ajuntament de Finestrat a l’exercici de delegació de competències de la Generalitat Valenciana en l’Ajuntament de Finestrat per a la construcció d’un centre educatiu d’Educació Secundària Obligatòria, cicles formatius i batxillerat (IES) en el municipi de Finestrat, mitjançant el Pla de Cooperació Edificant de construcció, reforma i millora dels centres educatius de la Generalitat Valenciana (Edificant) (Exp. 3308/2018).-

Huité.- Proposta d’autorització de concessió de compatibilitat per al lloc de professor associat del departament d’humanitats contemporànies de la Universitat d’Alacant al cap del departament municipal de Cultura i Arqueologia. (Exp. 1872/2021).-

Nové.- Expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. 31: reguladora dels drets d’examen (Exp. 1901/2021).-.

Desé.- Moció del grup municipal popular de l’Ajuntament de Finestrat respecte del projecte de decret del Consell pel qual es declaren zones especials de conservació (exp. 1876/2021),-

Onzé.- Moció del grup municipal PSPV-PSOE de l’Ajuntament de Finestrat de reconeixement a la labor de les societats musicals de la Comunitat Valenciana (Exp. 1913/2021).-

Dotzé.- Informació de l’alcalde al ple.- Donar compte de les resolucions de l’alcalde i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.-

Tretzé .- Precs i preguntes.-