Ordre del dia: Sessió plenària dimarts 31 de gener 2023, 9.15 hores

Presentació de les IV jornades de la Marina Baixa a Finestrat
31/01/2023
Agenda Febrer 2023
01/02/2023

PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: ACTA NÚM. 12/2022 SESSIÓ ORDINÀRIA DE 01 DE DESEMBRE DE 2022 I ACTA NÚM. 13/2022 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 26 DE DESEMBRE DE 2022.-

SEGON.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER A MODIFICAR LA FITXA DE L’INVENTARI MUNICIPAL IB-147 DE LA PARCEL·LA CADASTRAL DE RÚSTICA NÚM. 182 DEL POLÍGON 6 PER RECTIFICACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE LA FINCA. ( EXP. 276/2022) .-

TERCER.- PROPOSTA DE L’ALCALDÍÁ PER A ELEVAR A DEFINITIU L’ACORD DE PLE DE DATA 31 DE GENER DE 2022 PER A RECTIFICAR EN L’INVENTARI LA SUPERFÍCIE DEL CAMÍ 9008 DEL POLÍGON 1 DE LA FITXA IB-12. (EXP. 2080/2021).-

QUART.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SECRETÀRIA D’ESTAT DE SEGURETAT (DIRECCIÓ GENERAL DE LA GUÀRDIA CIVIL) I L’AJUNTAMENT DE FINESTRAT PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU AQUARTERAMENT DE LA GUÀRDIA CIVIL A LA LOCALITAT. (EXP. 618/2022).-

CINQUÉ.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR A L’AJUNTAMENT DE FINESTRAT EN SUPORT A LA REOBERTURA DEL CENTRE D’INFORMACIÓ I COORDINACIÓ D’URGÈNCIES (CICU) DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT. (EXP. 333/2023).-

SISÉ.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A REBUTJAR LA PRESÈNCIA DE PERSONES CONDEMNADES PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LES INSTITUCIONS

DEMOCRÀTIQUES. (EXP. 332/2023).-

SETÉ.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDE AL PLE.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE

GOVERN LOCAL.-

HUITÉ.- PRECS I PREGUNTES.-