Ordre del dia ple ordinari: dijous 28 novembre, 9.15h.

Suport de l’Ajuntament al Club Taekwondo i Hapkido Finestrat que compta amb més de 200 esportistes
27/11/2019
El pàrquing municipal continuarà sent gratuït de dia per a veïns i turistes que visiten Finestrat
29/11/2019

SEGUEIX LA SESSIÓ PLENÀRIA EN DIRECTE PUNXANT ACÍ

 

Primer.- Lectura i aprovació, si és procedent, de les actes de les sessions anteriors: Acta núm. 9/2019 sessió ordinària de 30 de setembre de 2019, Acta núm. 10/2019 sessió extraordinària de 15 d’octubre de 2019, acta núm. 11/2019 sessió extraordinària i urgent de 15 d’octubre de 2019.-

Segon.- Proposta de l’Alcaldia per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2019 (Exp. 1319/2019).-

Tercer.- Expedient de l’ordenança fiscal núm. 28: Reguladora del preu públic per prestació del servei d’aparcament subterrani de la Partida El Fondo (Exp. 3566/2019).-

Quart.- Proposta de la Regidoria d’Hisenda, contractació i patrimoni d’inadmissió dels recursos de reposició interposats per “Monver Inmobiliaria SL” contra el plec de clàusules administratives particulars i de la mesura cautelar de suspensió sol·licitada en relació a l’expedient de concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic per a la construcció i explotació d’una residència assistida de persones majors i Centre de Dia en una parcel·la municipal sítia en c/ Rei Lluís I, núm. 1, de Finestrat (Exp. 2668/2018).-

Cinqué.- Proposta d’adjudicació que eleva la taula de valoració al ple de la corporació de la concessió de domini públic per a atorgar l’ús privatiu d’una parcel·la municipal per a la construcció, instal·lació i explotació d’un complex geriàtric privat integrat per una Residència de majors i un Centre de Dia en parcel·la municipal ubicada en c/ Lluís I, núm. 1, del PP 13 de Finestrat (Exp. 2668/2018).-

Sisé.- Proposta de la regidora de Dona i Igualtat aprovant el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens de Finestrat (Exp. 3654/2019).-

Seté.- Moció de la regidora de Dona i Igualtat de l’Ajuntament de Finestrat amb motiu del 25 novembre de 2019, Dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones (Exp. 3668/2019).-

Huité.- Proposta de la regidora d’Educació instant a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports perquè modifique la normativa vigent en matèria de transport escolar col·lectiu perquè els alumnes de cicles formatius i batxillerat passen a ser considerats com a beneficiaris i no com autoritzats (Exp. 3489/2019).-

Nové.- Informació de l’alcalde al ple.- Donar compte de les resolucions de l’alcalde i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.-

Desé.- Precs i preguntes-