Ordre del dia, sessió plenària ordinària: dijous 29 de novembre, 13:00 hores

La Regidoria de Joventut de Finestrat llança l’espectacle de màgia “Impossible” per al diumenge 30 de desembre
28/11/2018
Victoria clave de las infantiles de Finestrat por 0-3 en el derby comarcal contra La Nucia
29/11/2018

 

Primer.- Lectura i aprovació, si és procedent, de les actes de les sessions anteriors: Acta núm. 9/2018 sessió ordinària de 28 de setembre de 2018 i Acta núm. 10/2018 sessió extraordinària de 16 de novembre de 2018.-

Segon.- Donar compte per part de la intervenció municipal del Pla de control financer per a l’exercici 2019 (expt. 3339/2018).-

Tercer.- Proposta de l’Alcaldia per a la concessió pel ple de l’Ajuntament “de l’Escut d’Or del municipi de Finestrat” al Sr. Ramón Pascual Pérez (Expt. 3259/2018).-

Quart.- Proposta del regidor-delegat de medi ambient per a l’adhesió del municipi de Finestrat al Pacte dels Alcaldes sobre el clima de l’energia (Expt. 3345/2018).-

Cinqué.- Proposta de l’Alcaldia per a sol·licitar de la Diputació provincial d’Alacant el canvi de l’obra sol·licitada dins del pla provincial a les obres serveis de competència municipal anualitat 2019 (Urbanització d’accessos de vianants a la zona sud del nucli urbà de Finestrat) per un pla especial per a executar les obres de reurbanització de l’Avinguda de Benidorm de Finestrat (Expt. 715/2018).-

Sisé.- Informació de l’alcalde al ple.- Donar compte de les resolucions de l’alcalde i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.-

Seté.- Precs i preguntes-