Ordre del dia: sessió plenària extraordinària divendres 28 octubre, 13.00 hores

Finestrat porta aquesta setmana la seua oferta turística en exclusiva a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València
27/09/2018
Aquest cap de setmana els veïns de la Partida Tapià-Umbria celebren les seues festes en honor a Sant Miquel
27/09/2018

 

Primer.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors: Acta núm. 6/2018 sessió ordinària de 31 de juliol de 2018, acta núm. 7/2018 sessió extraordinària de 6 d’agost de 2018 i acta núm. 8/2018 sessió extraordinària i urgent de 7 de setembre de 2018.-

Segon.- Expedient d’aprovació de la nova ordenança general núm. 40: Reglament d’ús de RPAS per la Policia Local de Finestrat (Expte 2626/2018).-

Tercer.- Proposta de l’Alcaldia d’aprovació i acceptació de l’escriptura de reversió de drets de superfície atorgada per l’entitat valenciana d’habitatge i sòl a favor de l’Ajuntament de Finestrat de les parcel·les cedides gratuïtament per l’Ajuntament de Finestrat a l’Institut Valencià de l’Habitatge S. a. hui Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl, mitjançant escriptura atorgada per dª Laura Riesgo Fernández, el dia 2 de juny de 2011 amb número de protocol 399 (Expte 2131/2018).-

Quart.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9 del pressupost 2018.-suplement de crèdit (Expte 2717/2018).-

Cinqué.-Proposta de l’ Alcaldia de modificació del projecte d’execució de millora i ampliació de les instal·lacions esportives municipals de la Foia a Finestrat (Exp. 1017/2017) .-

Sisé.- Informació de l’alcalde al ple.- Donar compte de les resolucions de l’alcalde i dels acords adoptats per la Junta de Govern local.-

Seté.- Precs i preguntes.-