L’Ajuntament emprén la catalogació de protecció de patrimoni cultural, històric i natural de Finestrat

La Regidoria de Joventut llança el FINE AVENTURA amb surf de rem, geocerca i curses d’obstacles per al 26 i 27 de juny
10/06/2021
L’Associació de Dones programa una ruta històrica per Finestrat per a aquest diumenge i una visita a Gandia el 23
10/06/2021

EL PROCÉS INCLOU UN TERMINI DE CONSULTA PÚBLICA PER A RECOPILAR OPINIONS DE LA CIUTADANIA FINS Al 30 DE JUNY

Des de la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Finestrat i al costat del departament de Cultura han emprés la tramitació del Catàleg de Protecció del Patrimoni cultural i natural del terme municipal de Finestrat. Així va quedar aprovat en la recent sessió plenària, a més de sotmetre aquest procediment a consulta pública prèvia a través del portal web de l’Ajuntament fins el pròxim dia 30 de juny.

“Des de l’Ajuntament i a causa del potencial creixement que està experimentant la nostra localitat en els últims anys volem preservar el nostre patrimoni històric, artístic, cultural i natural mitjançant la catalogació de tots els espais i elements que així ho necessiten. Per a això, és fonamental comptar amb la participació de la ciutadania, que ens puguen aportar els seus suggeriments i seran estudiades pels corresponents departaments municipals abans de l’aprovació final del document”, va indicar l’edil d’Urbanisme, Víctor Darío Llinares.

En la consulta pública, oberta a la ciutadania en el portal de transparència de la pàgina web municipal fins al pròxim 30 de juny, es plantegen qüestions com els problemes que es pretenen solucionar amb la redacció del catàleg de protecció; la necessitat i oportunitat de la seua aprovació; els objectius del catàleg i les possibles solucions alternatives.

El nou document, a més d’estar adaptat a la normativa vigent, recull unes completes fitxes de cadascun dels immobles protegits que facilitaran a l’Ajuntament informació necessària, clara i concisa per a atorgar les autoritzacions i llicències d’actuació de les possibles intervencions en ells. Aquesta informació també proporciona una eina objectiva d’intervenció en els béns protegits, perquè permetrà al ciutadà conéixer el que suposa que un bé estiga inclòs en el catàleg de proteccions culturals. “En definitiva, és un document necessari per a salvaguardar el patrimoni local, adaptar-nos a la normativa jurídica que vela per preservar-ho i també detectar en quins àmbits cal ampliar-ho”, va assenyalar l’edil d’Urbanisme, Víctor Darío Llinares.

POTS ESCOLTAR LES DECLARACIONS DEL REGIDOR, VÍCTOR DARÍO LLINARES,

Els catàlegs de proteccions són instruments de planejament d’àmbit municipal, mitjançant els quals es determinen aquells elements territorials, espais o béns immobles que, en raó dels seus especials valors culturals, naturals, paisatgístics o altres, requereixen d’un règim de conservació específic i, en el seu cas, l’adopció de mesures cautelars de protecció i posada en valor. A més, pot contemplar altres elements que, fins i tot no gaudint de la protecció específica, s’estima que hagen de considerar-se per raó del seu interés local o per la seua incidència territorial i urbanística.

Entre altres objectius, amb aquest procediment es pretén actualitzar el Catàleg vigent referent al patrimoni cultural i que s’ajusta a la normativa de 2004; fer un exhaustiu treball de camp i presa de dades per a detectar els punts susceptibles de catalogació; incorporar els béns protegits actualment i aquells recollits en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià; fer els treballs de prospecció del terme municipal en situació de sòl rural en els diferents camps dels elements arquitectònics, arqueològics, paleontològics, etnològics i patrimoni històric, espais naturals i unitats paisatgístiques; pel que fa als jaciments arqueològics o paleontològics, es redactarà el corresponent projecte de prospecció arqueològica, memòria d’intervenció, així com l’elaboració de les fitxes de jaciments que es detecten; i s’estudiaran els elements que han d’integrar-se en l’ordenació estructural, com ara Béns declarats d’interés cultural (BIC), els seus entorns de protecció i instruments de regulació urbanística; Béns de rellevància local (BRL), entorns i normativa de protecció aplicable; delimitació i definició del nucli històric amb la categoria de BRL (BRL NHT).

Accedir a consulta pública ACÍ

GABINET DE PREMSA (10.6.2021