Finestrat obri termini per a sol·licitar les bonificacions d’ajuda en el pagament del rebut de l’IBI

Ordre del dia sessió plenària ordinària: dilluns 30 de setembre, 9:00h, Ajuntament Finestrat
28/09/2019
Finestrat rep 25.000€ en subvencions de la Diputació d’Alacant per a l’àrea de Benestar Social
03/10/2019

Finestrat - nature suites landscape hotel centro BTT de bicicletas de montaña

Des de l’Ajuntament de Finestrat informen que de l’1 al 31 d’octubre els veïns podran sol·licitar el pla de bonificacions fiscals mitjançant el qual el consistori ajudarà a sufragar part de les despeses del rebut de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles).

Finestrat – nature suites landscape hotel centre BTT de bicicletes de montanya

Beneficiaris de l’ajuda de l’IBI
Els beneficiaris són les famílies més necessitades i col·lectius amb menys recursos com poden ser veïns en situació de desocupació, persones majors de 65 anys, pensionistes de la Seguretat Social menors de 65 anys i també famílies nombroses que no gaudisquen de la bonificació de la quota íntegra que ja estableix l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI d’aquest Ajuntament.

En paraules de l’alcalde, Juan Francisco Pérez, “tal com anunciem en l’elaboració dels pressupostos municipals hem reservat una partida de 40.000€ per a establir ajudar socials les famílies que més ho necessiten en el pagament de l’IBI. Hui vos anunciem que aquest mes d’octubre romandrà obert el termini perquè sol·licitar aquesta ajuda que tindrà un límit de 300€ destinat a l’IBI de la vivenda habitual. Per tant, invite tots els veïns a què vinguen a l’Ajuntament a informar-se i a tramitar aquesta ajuda social que podran rebre els finestratins en situació de desocupació, els pensionistes i també les famílies nombroses basant-se en el qual establix l’ordenança”.

Ajudes fins a 300€. L’import de la subvenció del rebut de l’IBI serà fins a un màxim de 300 sempre €, que es complisquen els requisits establits en les bases i es presente la documentació en temps i forma. Les bases que regulen aquesta subvenció es podran consultar en el Portal de Transparència de la pàgina web municipal.

Terminis de sol·licitud. L’Ajuntament de Finestrat té contemplada una partida de 40.000€ dels pressupostos municipals de 2019 per al pagament d’aquesta nova línia de subvenció de l’IBI. La sol·licitud i la documentació es podrà presentar per Registre d’Entrada de l’Ajuntament (planta baixa) i també en l’extensió administrativa de la Cala des de l’1 al 31 d’octubre.

Entre la documentació que s’ha d’aportar està la sol·licitud en model normalitzat (facilitada per l’Ajuntament), la fitxa de Tercers en model normalitzat (dades bancàries), llevat que ja s’haja entregat per a altres subvencions i es mantinguen les dades; fotocòpia del DNI; còpia del Rebut pagat de l’IBI-2019 que és Objecte de la subvenció i fotocòpia de la declaració de la Renda 2018, o certificat emés per l’Agència Tributària de no estar obligat a realitzar-la, de tots els membres de la Unitat Familiar, entre altres.

Per al cas d’arrendataris serà necessari el contracte d’arrendament de la vivenda i justificant del pagament en què s’acredite que el pagament ho ha realitzat el propi arrendatari; el justificant de ser pensionista quan es tracte d’aquesta circumstància; per a les persones en situació legal de desocupació, serà necessari presentar la Targeta de Demanda d’Ocupació (DARDE) vigent; per als beneficiaris de famílies nombroses, el Títol de Família Nombrosa vigent.

Requisits per a ser beneficiari de la bonificació
Entre els requisits, els sol·licitants han d’estar empadronat en la vivenda Objecte de la subvenció i ser el subjecte passiu de l’IBI; estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Finestrat, inclòs l’Impost que se subvenciona; no ser beneficiari de cap bonificació de la quota íntegra per a les famílies nombroses, que estableix l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles; i tindre una Renda, la Unitat Familiar, que no supere 2 vegades l’IPREM (Indicador Públic de renda d’efectes múltiples).

(GABINET DE PREMSA. 30.09.2019)