Finestrat continua fent costat a autònoms, pimes i micropimes amb una línia d’ajudes per a mitigar l’impacte econòmic de la pandèmia

El consultori mèdic de Finestrat ja s’alimenta quasi al 100% de la jornada amb energia solar
06/06/2022
Oberta la inscripció als cursos de natació i a les classes d’aiguagim en la piscina de Finestrat
08/06/2022

LES AJUDES SÓN FINANÇADES DES DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT QUE DESTINA MÉS DE 55.000€ A AQUESTA CONVOCATÒRIA

Encara que el pitjor de la pandèmia ja ha passat l’impacte econòmic continua tenint els seus efectes sobre famílies i empresariat. Per a ajudar a remuntar aquesta situació des de l’Ajuntament de Finestrat s’han acollit a la convocatòria d’Ajudes que llança la Diputació d’Alacant per a minimitzar els efectes econòmics que el COVID-19 està provocant sobre pimes, micropimes i autònoms. I la quantitat global que correspon distribuir a Finestrat ascendeix a 55.534’00€.

L’alcalde, Juanfran Pérez Llorca, va recordar que el consistori ha abonat ja més d’1 milió€ per a pal·liar els efectes de la crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia. “Ho vam dir en el seu moment i ho reitere: mentre dure la crisi l’Ajuntament serà ací per a ajudar famílies i empreses a tirar avant. Acabem d’aprovar en Junta de Govern una nova convocatòria d’ajudes, en aquest cas finançada per la Diputació d’Alacant. I la destinarem a aquells autònoms, pimes i micropimes que hagen reduït els seus ingressos en comparació a 2019, any anterior a la pandèmia. Calculem que cada sol·licitant pot arribar a rebre fins a un màxim de 4.000€ per a mitigar les conseqüències econòmiques i socials que ha portat aquesta crisi i afavorir així la reactivació de l’economia local”.

La mitjana mensual de facturació dels mesos per què es vaja a sol·licitar l’ajuda ha d’estar compresos entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022, i ha de ser igual o inferior a la mitjana mensual facturada en els mateixos mesos de l’any 2019.

POTS ESCOLTAR LES DECLARACIONS DE L’ALCALDE, JUANFRAN PÉREZ LLORCA, ACÍ

Quantia i despeses subvencionables

La quantia econòmica per sol·licitant, segons els requisits establits en les bases, podrà ser de fins a 4.000€. Entre les despeses subvencionables està la quota d’autònoms, el lloguer del local del negoci, els contractes de subministrament d’energia i aigua, lloguer de vehicles comercials destinats al 100% a l’activitat empresarial o manteniment d’equips, entre altres conceptes.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l’endemà a la publicació de l’oportú anunci en el BOP i finalitzarà el 4 de juliol.

La sol·licitud es podrà presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de la pàgina web: https://finestrat.sedelectronica.es I només es podrà presentar una única sol·licitud en el municipi on radique el seu domicili fiscal.

La participació en aquestes ajudes és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents d’altres administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals i concedits per a la mateixa finalitat.

En aquest sentit l’alcalde va indicar que “a pesar que el pitjor de la pandèmia ha passat vam continuar vetlant perquè ningú es quede arrere. Així que molt agraïts a la Diputació per aquesta nova convocatòria que ens fa possible continuar ajudant, en aquest cas, a pimes i autònoms locals”.

 

Cuantía y gastos subvencionables
La cuantía económica por solicitante, según los requisitos establecidos en las bases, podrá ser de hasta 4.000€. Entre los gastos subvencionables está la cuota de autónomos, el alquiler del local del negocio, los contratos de suministro de energía y agua, alquiler de vehículos comerciales destinados al 100% a la actividad empresarial o mantenimiento de equipos, entre otros conceptos.

Plazo de presentación
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 4 de julio a las 23:59 horas.
La solicitud se podrá presentar de manera telemática en la sede electrónica de la página web: https://finestrat.sedelectronica.es Y solo se podrá presentar una única solicitud en el municipio donde radique su domicilio fiscal.

La participación en estas ayudas es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de otras administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales y concedidos para la misma finalidad.

En este sentido el alcalde indicó que “a pesar de que lo peor de la pandemia ha pasado seguimos velando para que nadie se quede atrás. Así que muy agradecidos a la Diputación por esta nueva convocatoria que nos hace posible seguir ayudando, en este caso, a pymes y autónomos locales”.

 

(GABINET PREMSA.6.6.2022)