Finestrat aprova l’ajuda del 100% del rebut del fem per a jubilats, pensionistes, aturats i famílies nombroses

Obrin al públic el parc infantil de la Cala de Finestrat totalment renovat i amb el doble de superfície
30/06/2020
L’Ajuntament de Finestrat abona 5.000€ en ajudes municipals a les famílies amb fills menors de 3 anys
02/07/2020

Des de l’Ajuntament de Finestrat han aprovat les bases per a concedir la subvenció de la taxa del fem, és a dir, de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans per a l’any 2020. Amb aquesta subvenció del 100% de l’import del rebut el consistori pretén ajudar a les famílies més desprotegides per la situació econòmica actual. Els beneficiaris seran les persones majors de 65 anys, els pensionistes de la Seguretat Social menors de 65 anys, les persones en situació de desocupació i els pares o mares de famílies nombroses. Quant al termini per a sol·licitar la subvenció serà des de hui, 1 de juliol, fins al pròxim 31 de juliol.
En paraules de l’alcalde, Juan Francisco Pérez, “des de l’Ajuntament de Finestrat continuem treballant per a ajudar a les famílies en situació de major vulnerabilitat especialment després de la crisi socioeconòmica que està causant la pandèmia del COVID-19 i l’aturada en l’activitat laboral de moltes empreses i de moltes persones. Com sabeu des de SUMA van ajornar els pagaments i, ara que ja s’ha abonat el primer pagament voluntari, nosaltres hem aprovat per Junta de govern una subvenció del 100% de la taxa del fem a jubilats, pensionistes menors de 65 anys, veïns en desocupació i també famílies nombroses”. La taxa actual del fem és de 105€ i els destinataris d’aquestes ajudes es podran reembossar aquest import al 100%. Quant al termini per a sol·licitar l’ajuda abasta tot el mes de juliol.
L’alcalde va recordar que l’any passat el consistori va emprendre aquesta línia d’ajudes socials amb la subvenció de l’IBI (Impost de Béns immobles) fins a un màxim de 300€ per a cada rebut. “I en la circumstància actual a causa del COVID-19 se suma el paquet d’1 milió d’euros en ajudes socials, ajudes al lloguer, als autonómos i a les microempreses per a reduir l’impacte de la crisi. Totes són compatibles”, va assenyalar l’alcalde, “de manera que qui haja sigut beneficiari d’aquestes ajudes també podrà optar a l’octubre a la subvenció de l’IBI i ara, aquest mes de juliol, podrà sol·licitar la subvenció del rebut del fem que hem aprovat per 1a vegada”.
POTS ESCOLTAR LES DECLARACIONS DE L’ALCALDE, JUAN FRANCISCO PÉREZ, ACÍ

Presentació de sol·licituds: de l’1 al 31 de juliol

Per a sol·licitar aquestes ajudes cal presentar la documentació corresponent en qualsevol dels Registres de què disposa l’Ajuntament:

-Sol·licitud en model normalitzat, que serà facilitat per l’Ajuntament.

-Fitxa de Tercers en model normalitzat (dades bancàries), llevat que ja s’haja entregat per a altres subvencions i es mantinguen les dades.

-Fotocòpia del DNI de la persona interessada.

-Per al cas d’arrendataris: contracte d’arrendament de l’habitatge i justificant del pagament en el qual s’acredite que el pagament l’ha realitzat el propi arrendatari.

-Justificant de ser Pensionista.

-Per a les persones en situació legal de desocupació, Targeta de Demanda d’Ocupació (DARDE) vigent.

-Per als beneficiaris de famílies nombroses, el Títol de Família Nombrosa vigent.

-Fotocòpia de la declaració de la Renda 2019, o certificat emés per l’Agència Tributària de no estar obligat a realitzar-la, de tots els membres de la Unitat Familiar. Aquesta documentació podrà ser substituïda per Autorització expressa, de la persona interessada i altres membres de la Unitat Familiar, perquè l’Ajuntament de Finestrat puga recaptar les dades tributàries, relatius al nivell de Renda, de l’Agència Tributària.

-Per al cas de no Residents Fiscals a Espanya, justificant/s de la/es pensió/ns que reben.

-Còpia dels rebuts objecte de la subvenció pagats.

Requisits

Entre els principals requisits per a sol·licitar la concessió de l’ajuda del rebut del fem figuren els següents:

-Estar empadronat en l’habitatge els tributs del qual són objecte de la subvenció i que el titular dels rebuts siga algun dels membres de la unitat familiar. Si el tribut està a nom d’una persona morta i ha sigut abonat per un membre de la unitat familiar amb la condició de vidu/a o familiar en primer grau del titular, es tindrà dret a l’ajuda, per a això s’haurà de fer constar tal circumstància en la sol·licitud.

-Per al cas d’arrendataris que no figuren com a subjecte passiu de l’Impost s’haurà d’acreditar que el pagament dels tributs els correspon a ells, per a això hauran d’aportar la documentació que se sol·licita en la Base 5a.

-Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Finestrat, inclosos els tributs que se subvencionen.

-Presentar la sol·licitud, fitxa de tercers i la resta de la documentació corresponent dins del termini i en la forma escaient.

-Les persones en situació legal de desocupació hauran d’estar inscrites en el corresponent registre públic com a demandants d’ocupació.

-No ser beneficiari de cap de les bonificacions de la quota íntegra, per a les famílies nombroses, que estableix l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns immobles.

-Tindre una Renda, la Unitat Familiar, que no supere 2 vegades l’IPREM (Indicador Públic de renda d’efectes múltiples). Per a aplicar aquest requisit s’estarà al que es disposa a continuació:

-En el cas que el beneficiari no siga resident fiscal a Espanya haurà d’aportar justificant/s de la/es pensió/ns que reben.

CONSULTAR PUBLICACIÓ BOP ACÍ 20200630_BOP CONVOCATORIA-BASES EXACCIONES