BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN L’ADJUDICACIÓ DE PREMI “VINE A PER LA TEUA SAMARRETA”

El termini de sol·licitud de plaça a l’Escola Infantil Municipal de Finestrat s’avança i serà de l’1 al 20 de març
12/02/2024
Nova jornada de donació de sang a Finestrat: dilluns 26 de febrer
13/02/2024

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN L’ADJUDICACIÓ
DE PREMI “VINE A PER LA TEUA SAMARRETA”

1. ENTITAT ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

AVIVA FINESTRAT, Agència de Promoció de Valencià de l’Ajuntament de
Finestrat, amb domicili a la Plaça de l’ajuntament, 1, 03509 Finestrat (Alacant) amb el CIF
P-0306900-B organitza l’adjudicació de premi “Vine a per la teua samarreta” d’àmbit local,
a desenvolupar a través de la xarxa social Instagram, d’acord amb allò disposat en l’apartat
requisits de participació.
La finalitat de l’adjudicació és fomentar i donar visibilitat a l’Instagram d’Aviva
Finestrat.

2. DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

L’adjudicació s’iniciarà el 12 de febrer de 2024 i finalitzarà en acabar les unitats
disponibles.

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:
– Podran participar aquelles persones que siguen majors de 14 anys.
– Sols podran participar aquells participants que siguen titulars d’un compte en
Instagram.
– Els participants hauran de seguir, obligatòriament, el compte Aviva Finestrat
en Instagram: @aviva_finestrat i han de comentar la publicació etiquetant a 2
amics.
– Els participants sols podran participar amb un únic perfil d’Instagram. Si es
detecta que un participant participa amb varis perfils d’Instagram seran
desqualificats tots els perfils que pertanyen a un mateix usuari.
– Encara que els participants escriguen varis comentaris en una mateixa
publicació, solament participaran amb una única participació en l’adjudicació.

4. CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Els guanyadors seran els primers 50 que seguisquen a @aviva_finestrat i comenten la
publicació de l’adjudicació etiquetant a 2 amics. El premi consistirà en una samarreta que
forma part d’una campanya de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).
El premi no es podrà canviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot
ser objecte de canvi o alteració.

5. DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidencia que qualsevol dels participants no cumplix amb els requisits exigits en
les Bases, o les dades proporcionades per a participar no foren vàlides, la seua participació
es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de l’adjudicació, i perdrà tot el
dret sobre el premi atorgat en virtut d’esta adjudicació.

6. PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut del qual es considere inadequat,
que siguen ofensius o discriminatoris o que pogueren vulnerar drets de tercers. Tampoc es
permetran comentaris contra un particular que vulneren els principis de dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No es responsabilitzarem dels mals
ocasionats pels comentaris que fagen els participants en l’adjudicació, i que en qualsevol
moment pogueren ferir la sensibilitat d’altres participants.
La participació en la present campanya, així com la publicació dels comentaris que es
realitzen per part dels participants en les publicacions no podran vulnerar baix cap concepte
les Regles comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram.
Si es descobrirà per part de l’Ajuntament l’ús de mitjans fraudulents per a la
participació, aquells com l’ús de bots en els comentaris, el premi no li serà adjudicat i seguirà
sent propietat de l’Ajuntament.

7. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues,
robaments, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercer que poguen afectar al
desenvolupament de la present Campanya, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús
que faça el participant respecte del premi que obtinga d’esta campanya.
No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que pogueren impedir
la realització de l’adjudicació o el gaudi total o parcial del premi.

8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les seues dades és Ajuntament de Finestrat amb domicili a
la Plaça de l’ajuntament, 1, 03509 Finestrat (Alacant) i identificada amb el CIF P-0306900-
B.
De conformitat amb allò establert en el Reglament General de Protecció de Dades, cada
participant amb l’acceptació d’estes Bases Legals consent que les seues dates personals
siguen incorporades a un fitxer, titularitat d’esta, amb la finalitats de gestionar l’adjudicació,
així com difondre i donar publicitat als seus resultats, i tramitar el lliurament del premi.
Li informem que pot exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Oposició,
Limitació del tractament, Portabilitat, oblit i a no ser objecte de decisions individuals
automatitzades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a ajuntament@finestrat.org o
bé mitjançant carta dirigida a la següent adreça Plaça de l’ajuntament, 1, 03509 Finestrat
(Alacant); adjuntant en els dos casos còpia d’un document identificatiu.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el participant tindrà
dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l’Estat
membre en el qual tinga la seua residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada
infracció, en cas que considere que el tractament de les seues dades personals no és adequat
a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets.
És per això que el participant declara haver estat informat de les condicions sobre protecció
de dades personals acceptant i consentint el tractament.

9. CANVIS I ACCEPTACIÓ

Ens reservem el dret a modificar o ampliar estes bases promocionals, en la mesura que no
perjudique o menyscabe els drets dels participants en l’adjudicació.
El mer fet de participar en l’adjudicació implica que el participant accepta totalment les
condicions d’estes Bases Legals. Així mateix, la participació en una adjudicació d’esta
natura suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través de la qual es
desenvolupa el mateix.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Estes bases legals es regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Seran competents
per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que poguera plantejar-se en relació amb
la validesa, interpretació o compliment d’estes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de
residència del participant.