Bases concurs: “Agenda Jove Primavera Finestrat”

Fins al 17 d’abril es pot visitar en el Museu l’exposició “Finestrat hace 90 años. La mirada de Ángel Pascual Devesa”
04/03/2020
Pròxima Junta de Govern oberta a l’assistència ciutadana: dimecres 4, 13:30 hores, 1a planta Ajuntament Finestrat
04/03/2020

1. Organització i objecte
La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Finestrat organitza un concurs en la seua xarxa social d’Instagram per a triar una foto de caràcter juvenil i que serà la imatge de la pròxima Agenda Jove de la Regidoria de Joventut per al període d’abril a juny de 2020.
2. Àmbit i duració L’activitat s’exercirà en la localitat de Finestrat ( Alacant) La data de començament de la promoció serà el 2 de març i la data de finalització el 12 de març a les 14:00 hores.
3. Requisits dels participants
• Ser seguidor de la xarxa social Instagram @joventutfinestrat.
• Estar empadronat a Finestrat.
• Edats compreses entre 12 a 35 anys (en el moment de la publicació de la fotografia) .
• Ser titular del compte d’Instagram.
• Omplir el formulari de la protecció de dades per a l’ús de la fotografia guanyadora.
Si resulta guanyadora alguna persona exclosa de la participació per no complir els requisits, abans indicats, perdrà el seu dret a obtindre el premi guanyat i es procedirà a entregar el mateix a la següent persona que reunisca les condicions de participació valides entre els suplents designats.
4. Premis – Condicions generals i mecàniques del concurs
-Condicions generals i mecàniques.
Del 2 al 12 de Març s’arreplegaran dades de totes les fotos pujades a la xarxa social Instagram amb l’hashtag #primaverajovefinestrat i on apareguen mencionades 2 persones, sent la fotografia que més “M’agrada” reba la guanyadora per a ser portada de l’Agenda Jove de Primavera 2020, sempre que reunisca els requisits de l’apartat 3 i 4.2.
4.1 Premi
Se li atorgarà al guanyador/a una experiència Escape Room per a ell i 5 persones.
Requisits del concurs:
• Ser seguidor de l’Instagram Joventut Finestrat
• Donar m’agrada a la publicació del concurs
• Pujar una fotografia preferentment realitzada en algun lloc representatiu de Finestrat, mencionar a 2 o més amics i usar l’hashtag #primaverajovefinestrat
• No s’admet a participació fotografies que siguen de contingut inadequat, ofensiu o discriminatori que poguera vulnerar drets a tercers.
• Es pot publicar més d’una fotografia, cada publicació es considerarà una participació independent.
5. Comunicació al guanyador
El guanyador/a s’anunciarà el 16 de març, se li informarà com pot reclamar el seu premi. Si no es rep resposta del/la guanyador/a abans del 18 de març a les 09:00 hores, o si aquest renunciara al premi, procedirem a seleccionar un nou guanyador, perdent l’anterior el dret a reclamar el seu premi.

6. Reserves i limitacions
La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Finestrat queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitats pel guanyador que impedira la seua participació.
De la mateixa manera, no es responsabilitza de cap despesa derivat del gaudi del premi.
La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Finestrat es reserva el dret a efectuar canvis que redunden en el bon fi del concurs quan concórrega causa justa o motius de força major que impedisca portar a terme en la forma que arrepleguen les presents bases. Així mateix, es reserva el dret a ampliar o ajornar el període del concurs, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.
La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Finestrat es reserva el dret d’eliminar del concurs per causa justificada a qualsevol usuari que defraude, altere o inutilitze el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del mateix.

7. Publicació de comentaris o opinions
No es permetran comentaris o opinions el contingut del qual es considere inadequat, que siguen ofensius, injuriosos o discriminatoris o que pogueren vulnerar drets a tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnere els drets a l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facen els participants en la promoció i que en qualsevol moment pogueren ferir la sensibilitat d’altres participants.

8. Protecció de dades
En publicar la foto en la xarxa social Instagram de forma pública estaràs acceptant la protecció de dades i autoritzant de manera automàtica que el teu compte i la teua publicació siga d’interés públic, donant així el teu consentiment per a participar de forma voluntària en aquest concurs.
Si eres menor d’edat i resultes guanyador/a d’aquest concurs se li demanarà una autorització per escrit al pare/mare o tutor legal per a procedir a utilitzar aqueixa fotografia de forma pública, si el responsable del menor no donara el seu consentiment per a utilitzar la dita fotografia, se li atorgarà a la següent fotografia amb més “M’agrada”.

9. Acceptació de les bases i cessió drets d’imatge.
La fotografia premiada en suport digital cedirà els drets d’imatge per a la seua reproducció en cartelleria, xarxes socials i activitats de difusió en l’àmbit juvenil, promogudes per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Finestrat.
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cada una d’aquestes bases.