Sanitat
La Regidoria de Sanitat té com a objectiu prioritari impulsar i desenvolupar la prevenció i la Promoció de la salut mitjançant la realització de diferents accions formatives i de conscienciació ciutadana i campanyes per a promoure hàbits saludables com la Setmana de la Salut.

És funció, així mateix, de la Regidoria de Sanitat assegurar un entorn higienicosanitari adequat en tot el municipi a fi de millorar les condicions de vida de la població. Entre les seues principals tasques destaca la gestió i control dels temes relacionats amb els animals de companyia, la salubritat urbana i promocionar els serveis sanitaris públics a nivell local.

Consultori Mèdic "Fernando Martínez" (Casc històric)

Carrer Serra Cortina, 3

966 816 470

Consultori Mèdic La Cala

Avda. Marina Baixa, 27

966 802 939

Control Animal

Animals de companyia

La freqüent presència d'animals de companyia en el municipi pot originar condicions higienicosanitàries no saludables, alhora que comporten sovint conflictes veïnals entre els ciutadans del municipi.
Per això, la Regidoria de Sanitat té especial interés a solucionar totes aquelles situacions relacionades amb aquesta problemàtica, mantenint sempre els principis de respecte, defensa, protecció, higiene i salubritat dels animals en la seua relació amb l'home..
A fi de dur a terme una normal convivència entre animals domèstics i ciutadans del municipi de Finestrat, des de la Regidoria de Sanitat volem recordar certes pautes de caràcter obligatori establides en la legislació vigent (Ordenança General núm. 16: Per a la Tinença i Protecció d'Animals):
És obligatòria la inscripció en el Registre Municipal d'Animals de tots els animals domèstics del municipi, així com la notificació de canvi de titularitat, mort o pèrdua.
Qualsevol gos, complits els tres mesos d'edat ha de ser vacunat obligatòriament contra la ràbia, així com és aconsellable la vacunació dels gats.
Totes aquelles persones que acompanyen qualsevol animal domèstic hauran d'impedir que aquests defequen en qualsevol lloc dedicat al trànsit de vianants.
Les persones que acompanyen els animals domèstics aniran proveïts de material necessari (bosses, caixes, etc.) per a l'arreplega d'excrements, que s'efectuarà de la manera més ràpida possible, per a tirar-los en els llocs adequats. No serà excusa vàlida l'aparició d'excrements diarreiques ja que en aquest cas es tractarà d'animals malalts que no haurien d'eixir del seu domicili, donat el perill que comporten.
Tots els animals, quan transiten per vies públiques o zones verdes, aniran proveïts de la seua placa d'identificació i degudament controlats mitjançant corretja o el mètode més adequat per a cada espècie. L'ús de boços podrà ser ordenat per l'autoritat, quan les circumstàncies així ho aconsellen i mentre duren aquestes.

Animals potencialment perillosos

Tal com reflecteix la legislació local en el seu Ordenança General núm. 16 per a la tinença i protecció d'animals que arreplega el que disposa el Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, tots aquells animals classificats com potencialment perillosos hauran de posseir obligatòriament llicència municipal així com trobar-se inscrits en el Registre d'Animals Potencialment Perillosos.
En primer lloc cal considerar que un animal potencialment perillós comprén tot animal que s'englobe dins de les categories següents:
Animals de fauna salvatge:
Rèptils: tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos, i de la resta, tots els que superen els 2 quilograms de pes actual o en estat adult.
Artròpodes i peixos: aquells la inoculació de verí dels quals necessite d'hospitalització de l'agredit, sent aquest una persona no al·lèrgica al tòxic.
Mamífers: aquells que superen els 10 kg de pes en estat adult.
Animals de l'espècie canina amb més de tres mesos d'edat:
- American Stafford Terrier
- Staffordshire Bull Terrier
- Gos de Presa Mallorquí
- Gos de Presa Canari
- Bullmastiff
- American Pitbull Terrier
- Rottweiler
- Bull Terrier
- Dog de Burdeus
- Dog Argentí
- Dòberman
- Mastí Napolità
Animals agressius que hagen mossegat a persones o animals i l'agressió dels quals haja sigut notificada o puga ser demostrada.
Tots els gossos inclosos en el grup b) que no pertanguen a les races del grup perdran la condició d'agressius després d'un període d'ensinistrament, acreditat posteriorment mitjançant un certificat expedit per un veterinari habilitat.

Llicència i Registre d'Animals Potencialment Perillosos

Quins són els tràmits que he de realitzar per a obtindre la llicència i inscriure en el registre a un animal potencialment perillós?
La llicència administrativa per a la tinença d'animals potencialment perillosos s'atorgarà prèvia presentació en el registre d'entrada de l'Ajuntament de la documentació que a continuacions especifica:
- Sol·licitud de llicència
- Fotocòpia del DNI.
- Certificat de capacitat física i psicològica.
- Certificat d'antecedents penals.
- Declaració jurada de no haver sigut sancionat per infraccions en matèria de tinença d'animals perillosos.
- Declaració jurada de no haver sigut privat judicial o governativament de la tinença dels dits animals.
- Assegurança de responsabilitat civil.
- Codi d'identificació del RIVIA.
- Cartilla sanitària de l'animal.
- Fotocòpia de la carta de pagament de la taxa per Expedició, Renovació o Duplicació de la llicència per a la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
Sol·licitud de llicència
- Declaració jurada I
- Declaració jurada II
La inscripció en el Registre municipal d'animals és obligatòria realitzar-la en els següents quinze dies des de l'obtenció de la llicència administrativa per a la tinença d'animals potencialment perillosos. Els documents que ha de presentar degudament omplits en el registre d'entrada de l'Ajuntament són:
- Sol·licitud de Registre
- Declaració jurada III
Quals són les taxes per la tramitació administrativa de les llicències i la inscripció en el registre?
a) llicències municipals que autoritzen la tinença d'animals potencialment perillosos:br /> - Expedició 30,05 €
- Renovació 18,03 €
- Duplicats 12,02 €
b) Actes inscriptibles en el Registre Municipal d'animals potencialment perillosos:
- Inscripcions obligatòries:
a. Inicial 18,03 €
b. Altres 6,01 €
El període de validesa de les llicències és de TRES ANYS des de la seua data d'expedició.

Recomanacions en cas de mossegada

Quines mesures he de prendre en el cas que m'haja mossegat un gos o un gat?
- Llavarem la ferida amb abundant aigua i sabó.
- A fi d'evitar el sagnat continu, aplicarem pressió sobre la ferida amb una tovalla. També podrem col·locar un embenat estèril sobre la ferida.
- Per a evitar la inflamació de la zona mossegada mantindrem alçada la zona de la lesió (en cas de mos en cames o braços) de manera que es facilite la circulació sanguínia.
- Comunicarem l'incident a l'autoritat competent en l'assumpte, bé a la Policia Local o al Departament de Salut de l'Ajuntament.
Quan és necessari acudir al metge?
- Quan ens haja mossegat un gat, ja que són causa freqüent d'infeccions.
- En cas de mos en mà, peu o cap o, quan la mos siga profunda o s'estiga obrint.
- Quan la persona afectada patisca diabetis, malaltia del fetge o pulmó, càncer, SIDA o una altra condició que podria debilitar la capacitat del sistema immunològic.
- Sempre que presente senyals d'infecció com ara enrogiment, inflamació, febra, sensibilitat al tacte augmentada o supura la ferida.
- Si sagna la ferida després de 15 min d'aplicar pressió, o es pensa que hi ha algun os trencat, dany en la ferida o una altra lesió greu.
- Si la vacuna del tètans fa més de 5 anys que se la va posar, és possibles que faça falta posar una vacuna de reforç.
Com puc previndre les mossos de gats i gossos?
- Hem d'evitar deixar només un xiquet amb una mascota.
- No tractarem de separar animals que s'estiguen barallant.
- Evitarem el contacte amb animals malalts i desconeguts.
- No molestarem als animals quan estiguen menjant.
- Sempre haurem de portar a les mascotes lligades quan ens trobem en llocs freqüentats per gent.
- Portarem un control exhaustiu de les vacunacions a què ha de sotmetre's la mascota.