Jutjats i Cementeri

Horari d'atenció al públic

  • de 13,00 a 15,00 hores
  • de 8,00 a 15,00 hores
  • de 13,00 a 15,00 hores
  • de 8,00 a 15,00 hores
La Justícia de Pau continua sent hui en dia un pilar fonamental de l'estructura judicial espanyola. L'Organització Judicial Espanyola s'estructura contemplant com a escaló bàsic de la seua carta de presentació de serveis als JUTJATS DE PAU.
La Justícia de Pau es diferencia bàsicament de la resta dels òrgans judicials de l'Estat en què es presta per jutges llecs en Dret, no professionals, els que formen part del Poder Judicial mentres presten els seus serveis com a jutges de pau.
És el caràcter llec i no professional propi dels titulars dels Jutjats de Pau el que determina el seu reduït nombre de competències, la qual cosa no impedeix que les que té encomanades s'exercisquen amb rigor i responsabilitat perquè constituïxen l'exercici de funcions jurisdiccionals que afecten drets i interessos rellevants per als ciutadans.
Les competències dels jutjats de pau són els actes de comunicació i cooperació jurisdiccional:
- En matèria Civil: Acte de Conciliació.
- En matèria Penal: Judici de Faltes

Registre Civil

Les funcions genèriques dels Jutges de Pau com a Encarregats del Registre Civil són les següents:

Com puc demanar un Certificat de naixement, matrimoni o defunció?

Pot sol·licitar-ho accedint a l'adreça web www.registrocivil.gva.es, (a la qual també pots accedir a través de la pàgina web de la Generalitat) i omplint el formulari de dades corresponent. Per a obtindre d'esta manera el certificat és necessari ressenyar una adreça de correu electrònic a què es contestarà en el cas que resulte negativa la certificació o existisca algun impediment perquè la certificació es puga expedir. Una vegada remesa telemàticament, la sol·licitud de certificat es rebrà este en el domicili indicat per correu ordinari, a on es remetrà tan ràpidament com siga possible.

Enviando una carta al Registro Civil donde conste la inscripción, indicándonos claramente el nombre y dirección a donde debemos enviar el certificado y haciendo constar en la solicitud los siguientes datos:
- Nombre, apellidos y fecha de nacimiento
- Debes indicar los datos de Tomo y Página en el que está inscrito, y que se pueden encontrar en el Libro de Familia.
- Tipo de certificado que solicita: Literal o Extracto.
Para solicitar el D.N.I. (Deberá facilitar el número del D.N.I. o preferiblemente acompañar fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante)
* Internacional:
- Negativa (el solicitante deberá acudir personalmente al Registro Civil aportando partida de bautismo o parte médico).
- Un domicilio donde remitir el certificado y un teléfono de contacto.

En caso de tratarse de un acta reservada, sólo podrá solicitarse acudiendo personalmente al Registro Civil, previa identificación con el D.N.I.
- En persona: Personándose en las oficinas del Registro Civil correspondiente, debiendo acudir con el D.N.I. del solicitante y el Libro de Familia. En caso de no tenerlo el solicitante deberá aportar los siguientes datos: Nombre, apellidos y fecha de nacimiento, tipo de certificado que solicita: Literal o Extracto.
*Para solicitar el D.N.I. (Deberá aportar el libro de familia y D.N.I. original preferiblemente, u otro documento que acredite la identidad del solicitante).
*Internacional
Negativa (Para solicitarla deberán acudir los padres o cualquier representante legal, aportando partida de bautismo o parte médico.)

Cementeri

El Negociat de Cementeri és el departament encarregat de gestionar i coordinar totes aquelles qüestions relatives al cementeri municipal, ubicat en la Partida La Foia.
Aquest departament es troba en la planta baixa de l'Ajuntament de Finestrat (Plaça de l’Ajuntament, 1; Jutjat de Pau- Registre Civil) i el seu horari d'atenció al públic és el següent
• Dilluns, de 13.00 a 15.00 hores
• Dimarts, de 08.00 a 15.00 hores.
• Dijous, de 13.00 a 19.00 hores (amb cita prèvia).
• Divendres, de 08.00 a 13.00 hores.
L’horari de soterraments és el següent:
(Els fèretres que arriben al Cementeri fora del citat horari s’ubicaran al depòsit, procedint al seu soterrament a primera hora del dia següent)
Pdf: Horaris de cementeri
  • 9 - 17h
  • 9 - 18:30h
  • 9 - 17:30h


Normativa

Per a la realització de qualsevol treball en el Cementeri municipal de Finestrat, ja siga reparació, col·locació de làpides, panteons, etc. serà requisit indispensable posar-ho amb caràcter previ en coneixement de l'Ajuntament (Negociat de Cementeri) així com omplir la instància que li serà entregada en el mateix Negociat o que es pot descarregar en aquesta pàgina web. Quan en els treballs a realitzar siga necessari la utilització de maquinària (radials, etc.) que produïsquen pols, aquests treballs es realitzaran en el lloc habilitat per a això.
Les restes de materials i/o runes seran retirats immediatament després de finalitzar la jornada pel titular del nínxol, sepultura, panteó o bé per la pròpia empresa encarregada de la realització dels treballs.
A més seran traslladats a l'abocador, no podent-se utilitzar els contenidors depositats en el Cementeri perquè únicament podran utilitzar-se per a restes de flors i serveis ordinaris.
En finalitzar les obres, la contornada del lloc on s'haja realitzat el servei hauran de quedar en perfecte estat de neteja. En cas contrari, seran realitzats per l'empleat municipal amb càrrec en titular del nínxol, sepultura o panteó.
Tota inhumació de cadàver o trasllat de restes necessita obligatòriament, d'acord amb la legislació vigent, de la corresponent llicència o autorització, que haurà de ser sol·licitada davant del Negociat de Cementeri.
Així mateix es fa saber que els dilluns i divendres de cada setmana, en el recinte del Cementeri Municipal, estarà l'encarregat del Cementeri Municipal, en horari de 7.30 a 14.30 hores.