Cementeri

Cementeri

El Negociat de Cementeri és el departament encarregat de gestionar i coordinar totes aquelles qüestions relatives al cementeri municipal, ubicat en la Partida La Foia.
Aquest departament es troba en la planta baixa de l'Ajuntament de Finestrat (Plaça de l’Ajuntament, Nº 1) i el seu horari d'atenció al públic és el següent
• Dilluns a Divendres, de 08.00 a 15:00 hores. (A l'estiu de 8:00 a 14:00 hores)


Normativa

Per a la realització de qualsevol treball en el Cementeri municipal de Finestrat, ja siga reparació, col·locació de làpides, panteons, etc. serà requisit indispensable posar-ho amb caràcter previ en coneixement de l'Ajuntament (Negociat de Cementeri) així com omplir la instància que li serà entregada en el mateix Negociat o que es pot descarregar en aquesta pàgina web. Quan en els treballs a realitzar siga necessari la utilització de maquinària (radials, etc.) que produïsquen pols, aquests treballs es realitzaran en el lloc habilitat per a això.
Les restes de materials i/o runes seran retirats immediatament després de finalitzar la jornada pel titular del nínxol, sepultura, panteó o bé per la pròpia empresa encarregada de la realització dels treballs.
A més seran traslladats a l'abocador, no podent-se utilitzar els contenidors depositats en el Cementeri perquè únicament podran utilitzar-se per a restes de flors i serveis ordinaris.
En finalitzar les obres, la contornada del lloc on s'haja realitzat el servei hauran de quedar en perfecte estat de neteja. En cas contrari, seran realitzats per l'empleat municipal amb càrrec en titular del nínxol, sepultura o panteó.
Així mateix es fa saber que els dilluns i divendres de cada setmana, en el recinte del Cementeri Municipal, estarà l'encarregat del Cementeri Municipal, en horari de 7.30 a 14.30 hores.