Cementeri

Cementeri

El Negociat de Cementeri és el departament encarregat de gestionar i coordinar totes aquelles qüestions relatives al cementeri municipal, ubicat en la Partida La Foia.
Aquest departament es troba en la planta baixa de l'Ajuntament de Finestrat (Plaça de l’Ajuntament, 1; Jutjat de Pau- Registre Civil) i el seu horari d'atenció al públic és el següent
• Dilluns, de 13.00 a 15.00 hores
• Dimarts, de 08.00 a 15.00 hores.
• Dijous, de 13.00 a 19.00 hores (amb cita prèvia).
• Divendres, de 08.00 a 13.00 hores.
L’horari de soterraments és el següent:
(Els fèretres que arriben al Cementeri fora del citat horari s’ubicaran al depòsit, procedint al seu soterrament a primera hora del dia següent)
Pdf: Horaris de cementeri
  • 9 - 17h
  • 9 - 18:30h
  • 9 - 17:30h


Normativa

Per a la realització de qualsevol treball en el Cementeri municipal de Finestrat, ja siga reparació, col·locació de làpides, panteons, etc. serà requisit indispensable posar-ho amb caràcter previ en coneixement de l'Ajuntament (Negociat de Cementeri) així com omplir la instància que li serà entregada en el mateix Negociat o que es pot descarregar en aquesta pàgina web. Quan en els treballs a realitzar siga necessari la utilització de maquinària (radials, etc.) que produïsquen pols, aquests treballs es realitzaran en el lloc habilitat per a això.
Les restes de materials i/o runes seran retirats immediatament després de finalitzar la jornada pel titular del nínxol, sepultura, panteó o bé per la pròpia empresa encarregada de la realització dels treballs.
A més seran traslladats a l'abocador, no podent-se utilitzar els contenidors depositats en el Cementeri perquè únicament podran utilitzar-se per a restes de flors i serveis ordinaris.
En finalitzar les obres, la contornada del lloc on s'haja realitzat el servei hauran de quedar en perfecte estat de neteja. En cas contrari, seran realitzats per l'empleat municipal amb càrrec en titular del nínxol, sepultura o panteó.
Tota inhumació de cadàver o trasllat de restes necessita obligatòriament, d'acord amb la legislació vigent, de la corresponent llicència o autorització, que haurà de ser sol·licitada davant del Negociat de Cementeri.
Així mateix es fa saber que els dilluns i divendres de cada setmana, en el recinte del Cementeri Municipal, estarà l'encarregat del Cementeri Municipal, en horari de 7.30 a 14.30 hores.