BAN D’ALCALDIA

Finestrat se suma a la difusió de la campanya “Acostuma’t a mirar-te la teua pell” per a previndre el melanoma
23/07/2021
Finestrat recolza amb 3.000€ la labor d’integració i inserció laboral del Doble Amor
26/07/2021

BAN D’ALCALDIA

Sr. JUAN FRANCISCO PÉREZ LLORCA

Il·lm. Sr. Alcalde- President de l’Excm. Ajuntament de Finestrat

En Virtut de les competències que em confereix l’article 21.1 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

FAIG SABER:

Que l’Ajuntament de Finestrat, des de l’inici de la pandèmia Covid-19, va establir com a objectiu prioritari evitar la transmissió, contagi i difusió del coronavirus, adoptant les oportunes mesures de prevenció en relació amb serveis, espais, instal·lacions, activitats i esdeveniments municipals.

Així, davant l’evolució de l’actual situació de crisi sanitària pel coronavirus, COVID-19, i d’acord amb el Reial decret llei 13/2021 de 24 de juny pel qual es modifica la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, l’Ajuntament ha activat noves mesures que aconsegueixen igualment a la nostra platja, i que afecten a tota la població de Finestrat i els seus visitants, en desenvolupament i compliment de les ordres estatals emeses pel Ministeri de Sanitat i per la normativa de la Comunitat Valenciana en el sentit que a continuació es relaciona:

– Amb caràcter general l’horari de bany i d’estada a la platja de la Cala de Finestrat serà des de les 8.00 fins a les 22.00 hores, i havent-se de quedar en tot cas lliure fins a les 8 hores de l’endemà, prohibint-se l’estada i passejos de persones fora d’aquestes franges horàries (de 22 a 07 hores), exceptuant els serveis de neteja, vigilància i seguretat.

– Solament es podrà accedir a la platja pels llocs autoritzats, recomanant a les persones usuàries portar calçat adaptat a la superfície a transitar (passarel·les, rampes, etc.) dins dels horaris regulats, previ pas pels punts d’accés habilitats.

– S’habilita una zona de 6 metres des de la riba a zona d’estada on NO es podrà romandre assegut, tombat o immòbil, excepte en el cas de menors de 10 anys. Per a la resta de la població, només és una zona de trànsit, quedant prohibida la instal·lació de qualsevol element en aquesta zona.

– L’ús de rentapeus es limita a l’eixida de la platja. La utilització dels mateixos haurà de realitzar-se amb calçat adequat. No es permet l’ús de sabons i, en tot moment, les persones usuàries hauran de mantindre una distància de separació de 1’5 metres.

– Es prohibeix expressament depositar i/o abandonar qualsevol tipus d’objecte i/o residu a la platja a fi de reservar espai o quan s’abandonen les mateixes.

– En tot cas, s’haurà d’atendre les indicacions del personal d’informació i d’inspecció de platges.

– Qualsevol incompliment dels establit en el present Ban, es considerarà com a desobediència o resistència a l’autoritat o als seus agents en l’exercici de les seues funcions, sent competència municipal aquesta sanció, podent ser sancionades les persones infractores amb una multa de 700 euros, per incompliment de l’article 36, apartat 6, de la Llei orgànica 4/2015, de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

Els citats incompliments a la Llei orgànica 4/2015, que podran ser sancionats en relació amb les activitats no permeses a la platja seran els següents (entre altres).

– Entrar i/o romandre a la platja fora dels horaris permesos, o pels llocs no autoritzats.

– No obeir les indicacions del personal auxiliar de platges, tant en els accessos a la platja, com a l’interior d’aquestes. Especialment, no obeir les indicacions d’abandó de la platja quan es complisca l’horari permés de permanència.

– Practicar qualsevol activitat sense guardar mesures de seguretat interpersonal amb altres usuaris de la platja, posant en risc de contagi a altres persones. Especialment s’incidirà a vigilar que no es realitze cap activitat il·legal a la platja, tal com venda ambulant de productes de qualsevol tipus, realització de publicitat ambulant, etc. La realització de qualsevol d’aquestes activitats haurà de ser denunciada igualment a altres organismes competents en la matèria com, per exemple, l’autoritat sanitària de la Comunitat Valenciana.

– Tirar o abandonar qualsevol tipus d’objecte o residu a la platja.

– Independentment de tot això, es continuarà exigint l’estricte compliment de la normativa ja vigent en matèria de platja com l’actual Ordenança de Platja i de Convivència en l’espai públic.

– Per tant, apel·lant a l’interés general i a la responsabilitat de la població de Finestrat i de totes les persones que visiten la nostra platja, és pel que es fa públic el present per a general coneixement i compliment, Finestrat, 20 de juliol de 2021.

 

 

20210720 BAN PLATGES 2021 1