Segueix el ple ordinari dijous 1 d’abril, 9.30h Aj. Finestrat

Finestrat tindrà el seu primer Institut amb 12 aules de l’ESO, 4 de Batxillerat i 4 de Formació Professional
31/03/2021
Finestrat convoca las ayudas al alquiler de vivienda habitual con unas bases más amplias para llegar a más beneficiarios
01/04/2021

SEGUEIX EL PLE EN DIRECTE ACÍ

ORDRE DEL DIA

Primer.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors: Acta núm. 2/2021 sessió ordinària de 29 de gener de 2021, acta núm. 3/2021 sessió extraordinària i urgent de 16 de febrer de 2021 i acta núm. 4/2021 sessió extraordinària de 26 de febrer de 2021.

Segon.- Resolució del suggeriment presentat a l’expedient de modificació de l’ordenança general núm. 29: de convivència ciutadana en l’espai públic. (exp. 169/2021).

Tercer.- Proposta del regidor-delegat de Cultura per a aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Finestrat i la Universitat Miguel Hernández en el projecte FINESTRAT ART PÚBLIC (Exp. 818/2021).

Quart.- Aprovar la modificació Núm. 6 pressupost 2021 – Suplement de crèdit i crèdits extraordinaris amb càrrec al romanent de tresoreria. (Exp. 1112/2021).

Cinqué.- Moció del grup municipal popular per a facilitar a la Conselleria de Sanitat universal i salut pública espais de vacunació COVID en el municipi de Finestrat (Exp. 1141/2021).

Sisé.- Informació de l’alcalde al ple.- Donar compte de les resolucions de l’alcalde i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.-

Seté.- .- Precs i preguntes.-