Tancament perimetral Comunitat Valenciana: Decret de 30 d’octubre

L’alumnat del Club Taekwondo Finestrat s’examina de canvi de cinturó
30/10/2020
Agenda Novembre Finestrat (3 idiomes)
02/11/2020

DECRET 15/2020, de 30 d’octubre, del president de la Generalitat, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

Es restringeix l’entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produïsquen per algun dels següents motius:
a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
b) Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
e) Assistència i cura a persones majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment de carburant en territoris limítrofs.
g) Actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials.
h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
i) Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
j) Per causa de força major o situació de necessitat.
k) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.
2020_9091