Sessió plenària ordinària: divendres 31 juliol, 9.00 hores, sala de plens Ajuntament Finestrat

Informe analítiques platja Finestrat estat arena i aigua: QUALIFICACIÓ EXCEL·LENT
30/07/2020
Les empreses que invertisquen a Finestrat i generen ocupació pagaran menys llicència d’obra
03/08/2020

ORDRE DEL DIA

Primer.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior: Acta núm. 4/2020 sessió ordinària de 28 de maig de 2020.-

Segon.- Proposta d’Alcaldia al ple d’aprovació del compte general 2019 de l’Ajuntament de Finestrat (Exp. 1403/2020).-

Tercer.- Expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. 35: reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d’espais municipals. (Exp. 2194/2020).-

Quart .- Expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. 13: reguladora de la taxa per l’ocupació de terreny d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, i tarimes amb finalitat lucrativa (Exp. 2199/2020).-

Cinqué.- Expedient tramitat per a l’elecció de jutge de pau titular i jutge de pau substitut de Finestrat. Certificat sol·licituds presentades. Elecció pel ple (Exp. 1470/2020).

Sisé.- Expedient de modificació de l’ordenança general núm. 38: Reglament de les activitats lúdic-esportives d’estiu de l’Ajuntament de Finestrat. (Exp. 1736/2020).

Seté.- Proposta d’adhesió a l’IV Pla de Salut 2016-2020 de la CV. presentada per Sra. Natividad Algado Sellés, regidora-delegada de Sanitat de l’Ajuntament de Finestrat (exp. 2269/2020).-

Huité.- Expedient de modificació de l’ordenança general núm. 6: reglament regulador del servei de proveïment d’aigua potable de l’Ajuntament de Finestrat (Exp. 2282/2020).-

Nové.- Expedient d’aprovació de l’ordenança general núm. 41: Reglament d’ús de la targeta ciutadana de Finestrat (Exp.- 2288/2020) .-

Dècim.- Aprovació de l’acord de no disponibilitat de crèdits per incompliment de pla econòmic financer 2019-2020 (Exp. 1204/2020).

Onzé.- Expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. 5: reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per la realització, dins del terme municipal, per la construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigisca obtenció de la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’haja obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual s’exigisca presentació de declaració responsable o comunicació prèvia (exp. 2290-2020).-

Dosé.- Donar compte del decret de l’Alcaldia núm. 950/2020 sobre la suspensió de les festes patronals per motiu de la crisi sanitària del covid-19 (exp.- 939/2020).-

Tretzé.- Moció del grup popular a l’Ajuntament de Finestrat per a instar al Govern d’Espanya a no apropiar-se dels recursos de les entitats locals (Exp. 2246/2020).-

Catorzé.- Moció del grup popular per a la incorporació d’una infermera o infermer escolar en els centres educatius (exp. 2312/2020).-

Quinzé .- Informació de l’alcalde al ple.- Donar compte de les resolucions de l’alcalde i dels acords adoptats per la junta de govern local.-

Setzé.- Precs i preguntes.-