Segueix en directe el Ple ordinari: Dijous, 9 d’abril, 12.00h

Finestrat organitza un conjunt d’activitats esportives i d’oci per a l’entreteniment de xiquets i adults
14/04/2020
GRÀCIES Finestrat, per quedar-te a casa
14/04/2020

SEGUEIX EL PLE EN DIRECTE ACÍ

C O N V O C A T Ò R I A

 

 EL SR. JUAN FRANCISCO PÉREZ LLORCA, ALCALDE DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE FINESTRAT (ALACANT).

Per la present, convoca als membres de l’AJUNTAMENT PLE a la SESSIÓ ORDINÀRIA, ACTA Núm. 03/2020, que tindrà lloc a la CASA CONSISTORIAL, el pròxim dia 9 D’ABRIL DE 2020 (DIJOUS), a les 12.00 HORES, per a tractar els assumptes que més a baix s’expressen, esperant concórrega vosté a l’acte; i si per causa justificada no poguera fer-ho ho comunicarà a aquesta Alcaldia amb l’antelació necessària; advertint-li que a partir de la data, tindrà a la seua disposició els expedients i quants antecedents es relacionen amb els assumptes que comprén la convocatòria, a l’objecte que puga conéixer-los abans de deliberar.

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: ACTA Núm. 1/2020 SESSIÓ ORDINÀRIA DE 31 DE GENER DE 2020 I ACTA Núm. 2/2020 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 13 DE FEBRER DE 2020.

SEGON.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL Núm. 29 : DE CONVIVÈNCIA DE CIUTADANIA EN L’ESPAI PÚBLIC . (EXP. 276/2020) .

TERCER.- PROPOSTA DEL REGIDOR-DELEGAT D’URBANISME PER A APROVAR LA TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm. 14 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE FINESTRAT (EXP. 900/2020).

QUART.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA Núm. 4 17 /20 20 DE DATA 2 0 -03-20 20 , SOBRE APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2019 (EXP. 6 1 4/20 20 ).

CINQUÉ.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT Núm. 2 DEL PRESSUPOST 2020 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS PER APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT DE L’EXERCICI 2019 – COVID 2019 (EXP- 1072/2020).

SISÉ. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT Núm. 3 DEL PRESSUPOST 2020 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS –COVID 2019 (EXP- 1088/2020).

SETÉ.- DONAR COMPTE DE LES MESURES ADOPTADES PER AQUEST AJUNTAMENT, DE CONFORMITAT AMB EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, ADOPTAT PEL CONSELL DE MINISTRE, PEL QUAL ES DECLARA L’ESTAT D’ALARMA PER A la GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19 EN TOT EL TERRITORI NACIONAL.

HUITÉ.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDE Al PLE.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

NOVÉ .- PRECS I PREGUNTES.